Wednesday, April 1, 2020

archiveKarasevai

Book Reviewநூல் அறிமுகம்

நூல் அறிமுகம்: மௌனியின் இருபத்தைந்தாவது கதை ‘கரசேவை’

இலக்கணக் கட்டுகளுக்குள் அடைபடாமல் காலந்தோறும் புதிய புதிய முகங்களைப் படைப்பாளர்களின் மனவெழுச்சி மூலம் பெற்றுப் புற உலகின் அகஉலகைக் காட்டும் அசலான இலக்கியப்படைப்புகள் சிறுகதைகள். இந்தச் சிறுகதை...