Browsing: அறிவியல்

அறிவியல்
0

அறிவியல் ஒளிவிளக்கைப் பல இந்திய விஞ்ஞானிகளின் சாதனைகள் ஏற்றிவைத்துள்ளன. ஆனால், அவை இந்தியப் பாடப்புத்தகங்களில் மாணவர்கள் காணமுடியாத இருண்ட சரித்திரமாக…