Daily Archives: April 13, 2017

இன்றைய புத்தகம்
0

கவிஞர் வத்ஸலா குஜாத்தி மொழியில் பள்ளிக்கல்வியைப் படித்தவர். ஆங்கிலம் இந்தி அறிந்தவர. தமிழ் என் தாய்மொழி என்கிற உணர்வோடு பிழையின்றித்…