அறிவு சார்ந்த சொத்து உரிமைகளும் நூலக தகவல் தொடர்பு பணியாளர்களும்

0
எஸ்.அம்பா*

முன்னுரை
அறிவுசார்ந்த சொத்துரிமைகள் (Intellectual Property
 Rights – IPR) தொடர்பான வெளியீடுகள் பெருமளவில் முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்கின்றன.  குறிப்பாக, இந்தியாவில் அறிவுசார்ந்த சொத்து உரிமைகள் குறித்த வர்த்தகத் தொடர்பான அம்சங்களும்( Trade related Intellecutual Property Rights – TRIPS) அதன் அமலாக்கமும் நடைமுறைக்கு உள்ளானதிலிருந்து இந்த முக்கியத்துவம் ஏற்பட்டுள்ளது. மின்னணுவாக்கத் (Digital) தகவல் _ தொழில்நுட்பங்களில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றங்கள், இதில் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்துப் பிரச்சனைகள் குறித்தும் ஒரு முறையானதொரு புரிதலை அவசியப்படுத்துகின்ற வகையில் பிரதான காரணிகளாக இருந்திருக்கின்றன. இவை, நூலக மற்றும் தகவல் தொடர்புத் துறையினர்களிடையே அறிவு சார்ந்த சொத்து உரிமைகள் தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறித்து விழிப்புணர்வின் தேவை மிகுந்த முக்கியத்து வமானது என்ற நிலைமைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளன. இந்தப் பின்னணியில் இந்த ஆய்வுக்கட்டுரையானது, அறிவு சார்ந்த சொத்து உரிமைகள் குறித்து முக்கியமான கருத்துக்கூறுகள் சிலவற்றையும் நூலக மற்றும் தகவல் தொடர்புப் பணியாளர்களின் வேலை மற்றும் பணிகளில் அவற்றின் தாக்கங்களையும் விளைவுகளையும் ஆய்வு செய்கிறது. பொதுவாக எதிர்பார்க்கப் படுவதைப் போலவே, புத்தாக்க உரிமைக்குரிய தகவல் (றிணீtமீஸீt வீஸீயீஷீக்ஷீனீணீtவீஷீஸீ ) காப்பு உரிமை (சிஷீஜீஹ் ஸிவீரீலீt) ஆகிய துறைகள் குறித்து முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏனைய கருத்துக்கூறுகள் குறித்து எழுதவு-ம் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப் பட்டிருக்கின்றன.
‘சொத்து’ என்ற வார்த்தை பொதுவாக  இரண்டு வகையான சொத்துகளை நம்முடைய நினைவு-க்குக் கொண்டு வருகிறது அவை, நிலம் அல்லது கட்டடம் போன்ற அசையா சொத்துகளும் நகை, பங்குகள், வாகனங்கள் போன்ற அசையு-ம் சொத்துகளும் ஆகும், அறிவுசார்ந்த சொத்து (மிஸீtமீறீறீமீநீtuணீறீ றிக்ஷீஷீஜீமீக்ஷீtஹ்)  என்பதை மூன்றாவது வகைப்பட்ட சொத்தாகக் கருதலாம். அறிவு சார்ந்த சொத்தானது, நாடுகளின் பொருளாதாரத்தில் பிரதான முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகப் பெருமளவிற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்டு உள்ளது. ஏனைய சொத்து வகைகளுக்குச் செல்லுபடியாகின்ற அடிப்படை யான அம்சங்கள் அதாவது அந்தச் சொத்தின் உரிமையாளர் _ ஆணானாலும் சரி, பெண்ணானாலும் சரி _ அவரது விருப்பப்படி அதனை _ சட்டத்திற்கு விரோதமாக இல்லாத பட்சத்தில்  _ பயன்படுத்துவதற்கும் அவரது அந்தச் சொத்தை அப்படிப் பயன்படுத்து வதிலிருந்து மற்றவர்களைத் தவிர்ப்பதற்கும்  அவருக்கு சுதந்திரம் உண்டு என்ற அடிப்படை யான அம்சங்கள் அறிவுசார்ந்த சொத்துகளுக்கும் செல்லுபடியாகும்.
துல்லியமாகக் கூறுவதானால் ‘அறிவுசார்ந்த சொத்து’ என்றால் என்ன? இந்த வார்த்தையானது, மனிதச் சிந்தனையின் அதாவது மூளைத்திறனின் படைப்புகளிலிருந்து உருவாகின்ற சொத்து வகைகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்டதாகும். இந்த உடைமை உரிமைகள் அரசால் அளிக்கப்படு கின்றன. எனினும், மரபுவழிப்பட்ட உரிமை களைப் போலல்லாமல், இந்த உரிமையாளரின் உடைமைகள், இரண்டு Ôமுரண்பட்ட’ கண்ணோட்டங்களுக்கிடையே ஒரு சமமான நிலைமையைப் பராமரிக்கும் கண்ணோட்டத் துடன் ஒரு குறிப்பிட்ட கால அவகாசத்திற்குத் தான் என வரம்பிடப்படு கின்றன. அந்தக் கண்ணோட்டங்கள் வருமாறு:
வீ)    
ஒருவருடைய அறிவு சார்ந்த முயற்சிகளின் பலன்களை அனுபவிப்பதற்கு அந்தந்த தனிநபருக்கு உள்ள உரிமை
வீவீ)   
அறிவுத்திறனின் விளைவுகளை ஒட்டுமொத் தமாக சமுதாய மேம்பாட்டுக்காகப் பயன்படுத்துவதற்கு சமுதாயத்திற்கு உள்ள தேவை
இதில் ‘காலஅம்சம்’ அறிவு- சார்ந்த சொத்தை ஏனைய வகை சொத்துகளிலிருந்து வேறுபடுத்து கிறது. வேறுபடுத்திக் காட்டுகிறது.
2. சர்வதேச நிலவரம்
பல்வேறு வகைப்பட்ட அறிவுசார்ந்த சொத்துகளை ஆய்வு- செய்வதற்கு முன்பு, அறிவுசார்ந்த சொத்து உரிமை (மிறிஸி)- _ யுடன் சம்பந்தப்பட்ட பிரதான சர்வதேச அமைப்புகள், சர்வதேச உடன்பாடுகள், மரபுகள் ஆகியவற்றைக் குறித்து சுருக்கமாகக் காண்போம்.
2.1 உலக அறிவு சார்ந்த சொத்து அமைப்பு (கீமிறிளி)
அறிவு சார்ந்த சொத்துக் குறித்த பல்வேறு அம்சங்கள் பற்றி விசேஷ அக்கறை கொண்ட சர்வதேச அமைப்பு, உலக அறிவு- சார்ந்த சொத்து அமைப்பு (கீஷீக்ஷீறீபீ மிஸீtமீறீறீமீநீtuணீறீ றிக்ஷீஷீஜீமீக்ஷீtஹ் ளிக்ஷீரீணீஸீவீsணீtவீஷீஸீ – கீமிறிளி) என்பதாகும். இது, 1967_ல் ஆரம்பிக்கப் பட்டதாகும்  ஏனைய அமைப்புகளுடன் கூட்டுச் சேர்ந்தும் உலக நாடுகளுக்கிடையேயான ஒத்துழைப்பு மூலமும் உலகம் முழுவதும் அறிவுசார்ந்த சொத்துகளின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 1974_ல் கீமிறிளி, ஐக்கிய நாடுகளின் தனிவகைப் பயன்பாட்டுக்குரிய அமைப்பானது;  இதன் தலைமையகம் ஜெனிவாவில் உள்ளது கீமிறிளி_வானது தனது 184 உறுப்பினர் நாடுகளிடையே, அறிவு சார்ந்த சொத்துக் குறித்து சட்டமியற்றல், தரநிலைகள் (ஷிtணீஸீபீணீக்ஷீபீs) செயல்பாட்டு விதிகள் ஆகியவற்றில் மேம்பாட்டையும் இணக்கத்தையும் ஏற்படுத்துவதற்கான பொறுப்பைக் கொண்டுள்ளது மேலும் 24 சர்வதேச உடன்பாடுகள் சம்பந்தமான நிர்வாகத்தையும் கையாள்கிறது. 1996_ல் கீமிறிளி,  உலக வர்த்தக அமைப்புடன் (கீஷீக்ஷீறீபீ ஜிக்ஷீணீபீமீ
ளிக்ஷீரீணீஸீவீsணீtவீஷீஸீ – கீஜிளி) ஒத்துழைப்பு உடன்பாடு ஒன்றில் கையெழுத்திட்டது.
2.2 அறிவு சார்ந்த சொத்துரிமைகள் குறித்த வர்த்தகம் தொடர்பான அம்சங்கள் (ஜிஸிமிறிஷி)
அறிவு சார்ந்த சொத்துரிமைகள் குறித்த வர்த்தகம் தொடர்பான அம்சங்கள் (ஜிக்ஷீணீபீமீ ஸிமீறீணீtமீபீ கிsஜீமீநீts ஷீயீ மிஸீtமீறீறீமீநீtuணீறீ றிக்ஷீஷீஜீமீக்ஷீtஹ் ஸிவீரீலீts – ஜிஸிமிறிஷி) என்பது கீஜிளி –  உலக வர்த்தக அமைப்பு செயல்படுத்தும் ஒரு ஒப்பந்தமாகும்.  இது பல வடிவங்களிலான அறிவு சார்ந்த சொத்துக்குக் குறைந்தபட்ச தரநிலை நிர்ணயிக்கிறது. ஏற்றுமதி _ இறக்குமதி வரிகள் மற்றும் வர்த்தகம் குறித்த பொது உடன்பாடு (நிமீஸீமீக்ஷீணீறீ கிரீக்ஷீமீமீனீமீஸீt ஷீஸீ ஜிணீக்ஷீவீயீயீ ணீஸீபீ ஜிக்ஷீணீபீமீ – நிகிஜிஜி) தொடர்பான உருகுவே சுற்றுப் பேச்சுவார்த்தை (ஹிக்ஷீuரீuணீஹ் ஸிஷீuஸீபீ) யின் இறுதியில் ஜிஸிமிறிஷி பேசி முடிக்கப் பட்டதாகும். இந்த உடன்பாடு சர்வதேச வர்த்தக முறைக்குள் அறிவு சார்ந்த சொத்துச் சட்டத்தை முதல் முறையாக அறிமுகப்படுத்தியது இதுதான் இன்றுவரைக்கும் அறிவு சார்ந்த சொத்து உடன்பாடாகவு-ம் இருந்து வருகிறது. அறிவு சார்ந்த சொத்துரிமை குறித்த, வர்த்தகம் தொடர்பான அம்சங்கள் உடன்பாடு (ஜிஸிமிறிஷி கிரீக்ஷீமீமீனீமீஸீt) கீஜிளி உறுப்பினர் நாடுகள் அனைத் திற்கும் பொருந்தக்கூடிய செயல்முறையாகும், அதாவது ஒரு நாட்டின் சொந்த நாட்டவர் களையும் வெளிநாட்டவர்களையும் சமமாகப் பாவித்து நடத்துவதாகும். ஜிஸிமிறிஷி  உடன்பாட்டின் கீழான கடமைப்பொறுப்புகள், உறுப்பினர் நாடுகள் அனைத்திற்கும் பொருந்தக் கூடியதாகும். எனினும் சட்டங்களுக்குப் பொருந்தக்கூடிய மாற்றங்களைச் செயல்படுத்து வதற்குக் கூடுதல் காலம் எடுத்துக்கொள்ள அனுமதிக்கப்பட்டன. இதில் இடைமாறுதல் காலம் 2005_ல் முடிவடைந்தது. அப்போது இந்தியா, தனது அறிவுசார்ந்த சொத்துவிதிகளை ஜிஸிமிறிஷி_ன் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு  உட்படுத்தியது. ஜிஸிமிறிஷி-_ம் கூட அமுலாக்க செயல்முறைவிதிகள், தீர்வுகள், தாவாத் தீர்வு செயல்முறை விதிகள் ஆகியவற்றை விளக்க விவரமாகக் கூறுகிறது. அறிவு- சார்ந்த சொத்து குறித்து ஒரே விதமான விதிகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டுமென அனைத்து உறுப்பினர் நாடுகளையும் ஜிஸிமிறிஷி-_ எதிர்பார்க்கா விட்டாலும், அது நிர்ணயித்துள்ள குறைந்த பட்ச தரநிலைகளுடன் உடன்பட்டுப் போகுமாறு உறுப்பினர்நாடுகளை எதிர்பார்க்கிறது. மேலும், உறுப்புநாடுகளின் விதிகள், உடன்பாட்டின் விதிகளுக்கு முரணாகச் செல்லக்கூடாது என்றும் எதிர்பார்க்கப்படு கின்றன (விவரங்கள், லீttஜீ: //ஷ்ஷ்ஷ்.ஷ்tஷீ. ஷீக்ஷீரீ/மீஸீரீறீவீsலீ/tக்ஷீணீtஷீஜீ-t/tக்ஷீவீஜீs-மீ/tக்ஷீவீஜீயீஹீ-மீ.லீtனீ _ல் பெறப்பட முடியும்)
2.3 புத்தாக்க உரிமை ஒப்பந்தங்கள்
2.3.1 புத்தாக்க உரிமை ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தம்
பொதுவாகக் புத்தாக்க உரிமைகள், நாட்டைச் சார்ந்து இருப்பவை அல்லது ஆட்சிப் பகுதிக்குட்பட்டவையாகும், இதில் இந்த உரிமை நாட்டுக்குள் மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டதாகும். ஏனைய நாடுகளில் இந்த உரிமைகளைக் கொண்டிருப்பதற்கு அந்நாடுகளில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட புத்தாக்க உரிமையை எழுத்து மூலமாகக் கோரிப்பெறுவது என்பது அவசியமானதாகும். புத்தாக்க உரிமை ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தம் (றிணீtமீஸீt சிஷீஷீஜீமீக்ஷீணீtவீஷீஸீ ஜிக்ஷீமீணீtஹ் – றி.சி.ஜி) 1970 ஆம் ஆண்டில் அமுலுக்கு வந்தது. இது 1979–_ல் திருத்தம் செய்யப்பட்டது. இதன் தொடர்ச்சியாக 1984, 2001 ஆகிய ஆண்டுகளில் திருத்தி அமைக்கப்பட்டது. சர்வதேசப் புத்தாக்க உரிமை விதி ஒப்பந்தமாகும். இந்த ஒப்பந்தம், இதில் ஒப்பந்தம் செய்துகொள்கின்ற 142 நாடுகளில் ஒவ்வொன்றிலும் தன்னுடைய கண்டுபிடிப்புகளைப் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு, புத்தாக்க உரிமை மனுக்களைத் தாக்கல் செய்வதற்கு ஒரு ஒருங்கிணைந்த செயல்முறை விதித்தொகுப்பை அளிக்கிறது. றி.சி.ஜி_யின் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஒரு புத்தாக்க உரிமை சர்வதேச மனு அல்லது  றி.சி.ஜி. மனு என அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு சர்வதேச மனுவின் தனித்தாக்கல் மனுப்பெறும் அலுவலகத்தில் (ஸிமீநீமீவீஸ்வீஸீரீ ளியீயீவீநீமீ – ஸிளி) செய்யப்படுகின்றது. அந்த மனுவில் புத்தாக்க உரிமை எதிர்பார்க்கப்படும் நாடுகளின் பெயர்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றன. இப்படித் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வெளிநாட்டு மனுக்களில் 10 லட்சமாவது (விவீறீறீவீஷீஸீtலீ) மனு, 2004_ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இத்தகைய மனுத்தாக்கலின் ஆதாயம் என்னவெனில் அப்படி ஒரு மனுவைத் தாக்கல் செய்வதால், தாக்கல் செய்பவர், சர்வதேச மனுத்தாக்கல் தேதி ஒன்றை அவரது மனுவிற்காகப் பெறுவார். அந்தத் தேதியானது, ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஒரு முறையான தேசிய மனுத்தாக்கலுக்கான பலன்களைக் கொண்டிருக்கும். இந்தியா, 1998, டிசம்பரிலிருந்து றிசிஜி_யின் உறுப்பினராக உள்ளது.(லீttஜீ: //ஷ்ஷ்ஷ்.ஷ்வீஜீஷீ.வீஸீt/ஜீமீt/மீஸீ/tக்ஷீமீணீtஹ்/ணீதீஷீut.லீtக்ஷீஸீ)
2.4 காப்புரிமை ஒப்பந்தங்கள்
2.4.1 பெர்ன் ஒப்பந்தம் 
ஆரம்பக்காலத்தில் காப்பு-ரிமை ஒப்பந்தம் (சிஷீஜீஹ்க்ஷீவீரீலீt நீஷீஸீஸ்மீஸீtவீஷீஸீ) என்பது இலக்கிய மற்றும் கலைப்பூர்வமான நூல்களின் பாதுகாப்புக்கான பெர்ன் ஒப்பந்தம் _ 1886 (ஙிமீக்ஷீஸீமீ சிஷீஸீஸ்மீஸீtவீஷீஸீ) ஆகும்; இதில் இந்தியா ஒரு உறுப்பினராக உள்ளது. இந்த ஒப்பந்தமானது இந்த ஒப்பந்தத்தில் உறுப்பினராக உள்ள வெளிநாடுகளின் நூல்களுக்கு எதிராக, ஒரு தேசியச் சட்டத்தின் கீழ் பாரபட்சம் காட்ட முடியாது என்ற தேசிய அணுகுமுறைக்கொள்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டதாகும். அதாவது, ஒரு நாட்டின் நூலாசிரியர்களுக்கான உரிமைகளும் சுதந்திரங்களும் வெளிநாட்டு நூலாசிரியர் களுக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த ஒப்பந்தமானது அந்நூல்களைப் பதிவு செய்து கொள்வது அவசியமில்லை என்ற வகையில் சுய இயல்பான பாதுகாப்புக் கொள்கையை உறுதியாகப் பின்பற்றவும் செய்கிறது. ஒரு நூல் பதிவு செய்யப்பட்டவுடனேயே நூலாசிரியர் அந்நூலின் காப்புரிமைகளுக்கும் அதன்வழி வந்த நூல்களுக்கும் இயல்பாகவே உரிமையாளராக்கப்படுகிறார்.
2.4.2 உலகளாவிய காப்புரிமை ஒப்பந்தம்
(ஹிசிசி)
1952-_ஆம் ஆண்டு ஜெனிவாவில் நிறைவேற்றப்பட்ட உலகளாவிய காப்புரிமை ஒப்பந்தம், (ஹிஸீவீஸ்மீக்ஷீsணீறீ சிஷீஜீஹ்க்ஷீவீரீலீt சிஷீஸீஸ்மீஸீtவீஷீஸீ – ஹி.சி.சி) காப்புரிமையைப் பாதுகாக்கும் இரண்டு பிரதான சர்வதேச ஒப்பந்தங்களில் ஒன்றாகும். மற்றொன்று பெர்ன் ஒப்பந்தமாகும். இந்த ஹிசிசி_ யானது பெர்ன் ஒப்பந்தத்தின் அம்சங்களுடன் உடன்படாத நாடுகளுக்காக அந்த ஒப்பந்தத்திற்கு ஒரு மாற்றாகக் கொண்டு வரப்பட்டதாகும்.  இந்த ஹி.சி.சி. யானது ஐ.நா. கல்வி மற்றும்
விஞ்ஞான அமைப்பால் (ஹிழிணிஷிசிளி)  உருவாக்கப் பட்டதாகும். ஹி.சி.சி_யில் இந்தியா ஒரு உறுப்பினர் நாடாகும்.
2.4.3 ரோமாபுரி ஒப்பந்தம் (1961)
இந்த ஒப்பந்தம் ஒலிப்பதிவு  (றிலீஷீஸீஷீரீக்ஷீணீனீ) வானொலி நிலையங்கள் ஆகியவற்றின் கலைஞர்கள் மற்றும் தயாரிப்பாளர்களின் பாதுகாப்புக்காக உருவாக்கப்பட்டது. இந்த ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா, உறுப்பினராக இல்லாவிட்டாலும் இந்தியாவின் 1957-_ம் வருடத்திய காப்புரிமைச் சட்டமானது, ரோமாபுரி ஒப்பந்தத்தின் விதிகளுக்கு ஏற்றவையாக உள்ளது.
2.4.4 அறிவு சார்ந்த சொத்துரிமை குறித்த வர்த்தகம் தொடர்பான அம்சங்கள் (காப்புரிமை)
காப்புரிமை (சிஷீஜீஹ் ஸிவீரீலீt) சம்பந்தமாக ஜிஸிமிறிஷி _ன் பிரதான அம்சம் என்னவெனில், அது, பெர்னே ஒப்பந்தத்தின் விதிகள் பெரும் பாலானவற்றை எடுத்துக் கொண்டுள்ளது என்பதுதான். _ ஜிஸிமிறிஷி _ ற்குள் இணைக்கப்படாத பெர்னே ஒப்பந்த விதிகள் மட்டுமே தார்மீக உரிமைகள் குறித்து அக்கறை கொண்டுள்ளன. காப்புரிமை மற்றும் ஏனைய சட்டரீதியான விவகாரங்கள் குறித்த சர்வதேச நூலக அமைப்புகளின் சம்மேளனம் – மிதிலிகி)ம்  ஒரு ஆவணத்தை வெளியிட்டது. அந்த ஆவணத்தின் தலைப்பு “ஜிஸிமிறிஷி_ ற்கான துணுக்குச் செய்திகள்: அறிவு சார்ந்த சொத்து உரிமைகள் குறித்த வர்த்தகத் தொடர்பான அம்சங்கள் சம்பந்தமான நூலகங்களுக்கும் நூலகர்களுக்கும் ஒரு வழிகாட்டி (2000) என்பதாகும்.
2.4.5 கீமிறிளி காப்புரிமை ஒப்பந்தம் –
(கீசிஜி) (1996)
கீசிஜி- என்பது பெர்ன் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் உள்ள ஒரு சிறப்பு உடன்பாடாகும். இந்த ஒப்பந்தத்தில் சம்பந்தப்பட்ட எந்தவொரு நாடும் (அது, பெர்ன் ஒப்பந்தத்தால் கட்டுப்படுத்தப் படாவிட்டால் கூட) பெர்ன் ஒப்பந்தம் குறித்த 1971-_ஆம் ஆண்டு (பாரிஸ்) சட்டத்தின் சாராம்சமான விதிகளுடன் உடன்பட வேண்டும். காப்புரிமையால் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய இரண்டு தற்சார்பற்ற விவகாரங்களை கீசிஜி குறிப்பிடுகிறது.
(வீ)    
கணினி நிகழ்ச்சிகள் _ அவற்றின் வெளிப் பாட்டு வடிவம் எப்படிப்பட்டதாகவும் இருக்கலாம்.
(வீவீ)    
தகவல் தளங்களின் (ஞிணீtணீ தீணீsமீs) தொகுப்புகள் எந்தவொரு வடிவத்தில் இருந்தாலும் அத்தொகுப்பின் உள்ளடக்கங்கள் அவற்றின் தேர்வு அல்லது ஒழுங்கமைவு செய்யப்பட்ட விஷயங்கள் (ணீக்ஷீக்ஷீணீஸீரீமீனீமீஸீt) காரணமாக அறிவு சார்ந்த படைப்புகளை அமைக்கின்றன.
ஒப்பந்தத்தின்படி, நூலாசிரியர்களுக்கு 3 உரிமைகள் உள்ளன. அவை: விநியோக உரிமை, வாடகை உரிமை, பொது மக்களுக்குத் தெரிவிக்கும் உரிமை
2.4.6 கீமிறிளி நிகழ்த்துதல் மற்றும் ஒலிப்பதிவு ஒப்பந்தம் (கீறிறிஜி)
இந்த ஒப்பந்தமானது, இரண்டு வகைப்பட்ட பயனாளிகளின் அறிவு சார்ந்த சொத்துரிமைகள் சம்பந்தப்பட்டதாகும். அந்தப் பயனாளிகள் வருமாறு: 1) கலைஞர்கள் (நடிகர்கள், பாடகர்கள், இசை அமைப்பாளர்கள் போன்றோர்) 2) ஒலி வடிவப்பதிவு தயாரிப்பாளர்கள் (இவர்கள், ஒலிகளை நிர்ணயிப்பதற்கான முன்முயற்சிகளை எடுக்கின்றவர்களும் அதற்கான பொறுப்புகளைக் கொண்ட வர்களுமாவர்)
கீசிஜி- யும் கீறிறிஜி-யும் கூட்டாக கீமிறிளி இணையதள ஒப்பந்தங்கள் என அழைக்கப்படு கின்றன. இந்த ஒப்பந்தங்கள், கீமிறிளி செயல் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக உள்ளன. இந்த கீமிறிளி டிஜிடல் செயல்திட்டமானது, அறிவு சார்ந்த சொத்து உரிமைகள் குறித்த புதிய தொழில் நுட்பங்களின் தாக்கத்தால் எழக்கூடிய சவால்களுக்கு நடைமுறைத்தீர்வு காண்பதில் கீமிறிளி -க்கான  வழிகாட்டுதல்களையும் இலக்குகளையும் நிர்ணயிக்கக் கூடியதாகும். இந்தியா தற்போது இந்த ஒப்பந்தங்களின் உறுப்பினராக இல்லை.
3. அறிவு சார்ந்த சொத்துப் பிரிவுகள்
«   
சின்னங்கள், அடையாளங்கள், பெயர்கள், முதலியன _ வர்த்தகக்குறி மற்றும் பணிக்குறிகளாகும்
«   
வடிவமைப்புகள்(ஞிமீsவீரீஸீs), உதாரணம், ஒரு பாட்டிலுக்கான ஒரு புதிய வடிவம் _இயந்திரத்தொழில் ரீதியான வடிவமைப்புகள்
«
ஒரு உற்பத்திப் பொருளைக் குறிக்கும் நிலவியல்ரீதியான பெயர்கள், நிலவியல் ரீதியான குறியீடுகள் (நிமீஷீரீக்ஷீணீஜீலீவீநீணீறீ வீஸீபீவீநீணீtவீஷீஸீs)
«   
புதிய தாவர வகைகளுக்கான பாதுகாப்பு
«   
ஒருங்கிணைந்தவாறு வேலியிடப்பட்ட நிலப்பகுதியின் வடிவமைப்பு
«   
புதிய கண்டுபிடிப்புகள்: உதாரணமாக, ஒரு புதிய உற்பத்திப் பொருள் அல்லது தயாரிப்புச் செயல்முறைகள் _ புத்தாக்க உரிமைகள் (றிணீtமீஸீts)
«   
இலக்கிய, கலைப்பூர்வமான மற்றும் அறிவியல்பூர்வமான ஆக்கப்பணி உதாரணமாக புத்தகங்கள் போன்றவை கலைப்படைப்புகள், ஒலிபரப்புகள் போன்றவை _ காப்புரிமை (சிஷீஜீஹ்க்ஷீவீரீலீts) மற்றும் காப்புரிமை சம்பந்தமான உரிமைகள்.
3.1 வர்த்தகக் குறிகள்
ஒரு வர்த்தகக் குறி என்பது  அடிப்படையில் ஒரு அடையாளம்.  இது ஒரு நிறுவனத்தால் வெளியிடப்படும் சரக்குகள் மற்றும் பணிகளை மற்றொரு கம்பெனி வெளியிடும் சரக்குகள் மற்றும் பணிகளிலிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டுவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதற்கு இரண்டு பிரதான சிறப்புத்தன்மைகள் இருக்க வேண்டும். அவை வருமாறு:
அ) எளிதில் புரியக்கூடிய வித்தியாசம்
ஆ) மோசடித்தன்மையற்றது.
வர்த்தகக் குறிகளுக்கான சர்வதேசப் பாதுகாப்பு 2 ஒப்பந்தங்களால் ஆளுமை செய்யப்படும் மாட்ரிட் முறை (விணீபீக்ஷீவீபீ ஷிஹ்stமீனீ) மூலம் அளிக்கப்படுகிறது. இந்த இரு ஒப்பந்தங்கள் மாட்ரிட் உடன்பாடு, மாட்ரிட் உடன்படிக்கை முதல் குறிப்பு  (றிக்ஷீஷீtஷீநீஷீறீ) ஆகியவையாகும். லிமிறி_பால் ஆர்வம் கொண்ட கீமிறிளி_குறித்த தகவல் தளங்கள் (ஞிணீtணீதீணீsமீ) இரண்டு உள்ளன. அவற்றில் ஒன்று மாட்ரிட்எக்ஸ்பிரஸ் (விகிஞிஸிமிஞி ணிஙீறிஸிணிஷிஷி) ஆகும். இது சர்வதேச வர்த்தகப் பதிவுகளைத் தேடுவதை அனுமதிக்கக் கூடியதாகும். மற்றொன்று, சர்வதேசக் குறிகளைத் தேடுவதற்கான ரோமரின் (ஸிளிவிகிஸிமிழி) என்பதாகும். (ஷ்ஷ்ஷ்.ஷ்வீஜீஷீ.வீஸீt/னீணீபீக்ஷீவீபீ/மீஸீ/sமீக்ஷீஸ்வீநீமீs/னீணீபீக்ஷீவீபீமீஜ்ஜீக்ஷீமீss.லீtனீ) (ஷ்ஷ்ஷ்.ஷ்வீஜீஷீ.வீஸீt/னீணீபீக்ஷீவீபீ/மீஸீ/க்ஷீஷீனீணீக்ஷீவீஸீ) துல்லியமான மிழிமிஞி குறியீடுகள் (3.6.2 பிரிவில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது) இந்தத் தகவல் தளங்களைத் தேடுவதற்குச் சிறப்பாகக் கிடைக்கக் கூடியவையாகும்.
வர்த்தகத்தில் வர்த்தகக் குறிகள் மற்றும் வடிவமைப்புகளின் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்யப்படலாம். ஒரு வர்த்தகக்குறி பதிவு செய்யப்படாவிட்டாலும் கூட அதன் நீண்டகாலப் பயன்பாடு, சந்தர்ப்பங்களில் அதற்குத் தேவையான பாதுகாப்பை அளிக்கும். இந்தியா தனது புதிய வர்த்தகக்குறிகள் சட்டம் 1999_ (ஜிலீமீ ஜிக்ஷீணீபீமீ விணீக்ஷீளீs கிநீt, 1999), 2003, செப்டம்பர் 15_லிருந்து நடைமுறைக்கு வந்த வர்த்தக்குறிகள் விதிகள் 2002 (ஜிலீமீ ஜிக்ஷீணீபீமீனீணீக்ஷீளீ ஸிuறீமீs 2002)  ஆகியவற்றை இயற்றியு-ள்ளது.  இவை உள்நாடு மற்றும் சர்வதேச உற்பத்திப் பொருளின் தொழில்சின்னத்தின் உரிமையாளர் களுக்கு ஜிஸிமிறிஷி உடன்படிக்கைக்கு ஏற்ப போதுமான பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் பொருட்டு இயற்றப்பட்டன.
ஒரு வர்த்தகக் குறியின் காலம் 10 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் காலம் முடியுறுந்தறுவாயில் மீண்டும் புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம். வர்த்தகக்குறி குறித்த விவரங்களை இணைய தளத்தில் (கீமீதீ) தேடிக் கண்டுபிடிக்க முடியும் (ஷ்ஷ்ஷ்.ஜீணீtமீஸீt ஷீயீயீவீநீமீ.ஸீவீநீ.வீஸீ)  தகவல் தொடர்புப் பணியாளர்கள் முக்கியமாக தனியார் துறையில், இத்தகைய விதிகள் மற்றும் தகவல் தளம் குறித்து விழிப்புடன் இருக்க வேண்டியவர்களாவர்.
3.2 தொழிலகங்கள் சார்ந்த வடிவமைப்புகள்
(மிஸீபீustக்ஷீவீணீறீ ஞிமீsவீரீஸீs)
இது, ஒரு பயன்பாட்டுக்குரிய பொருளின் ஆபரண ரீதியான அல்லது அழகியல் அம்சத்துடன் தொடர்பு கொண்டதாகும். இது, நுகர்வோர் பொருட்டான அல்லது தொழிலகங்கள் சார்ந்த பொருளின் வடிவம், தொடுநயம் (ஜிமீஜ்tuக்ஷீமீ), நிறம், மாதிரி போன்றவையாகும். இது, ஒரு உற்பத்திப் பொருளின் தோற்றத்திற்குப் பாதுகாப்பு அளிக்கிறது. இதற்கான சர்வதேச உடன்பாடு, ஹேக் உடன்பாடாகும் (ஜிலீமீ பிணீரீuமீ ணீரீக்ஷீமீமீனீமீஸீt) வடிவமைப்புகளின் சர்வதேசப் பதிவு குறித்து தகவல்களுக்கு ஜிலீமீ பிணீரீuமீ ணிஜ்ஜீக்ஷீமீss ஞிணீtணீதீணீsமீ- ஐ தேடலாம். (ஷ்ஷ்ஷ்.ஷ்வீஜீஷீ.வீஸீt/லீணீரீuமீ/மீஸீ)இந்தியாவில், இந்திய உருவமைப்பு படச்சட்டம் 1911, (ஜிலீமீ மிஸீபீவீணீஸீ ஞிமீsவீரீஸீ கிநீt 1911) என்பது நீக்கப்பட்டு அதற்குப் பதிலாக வடிவமைப்புச்சட்டம் 2000 இயற்றப்பட்டுள்ளது. ஒரு வடிவமைப்பின் காலம் இது பதிவு செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து 10 ஆண்டுகளாகும். இந்த 10 ஆண்டுகாலம் முடிவடைவதற்கு முன்னதாக மனு அளிக்கப் பட்டால், இந்தக் காலம் மேலும் 5 ஆண்டு களுக்கு நீட்டிக்கப்பட முடியும் வடிவமைப்புகளின் பதிவு என்பது கொல்கத்தாவில் உள்ள புத்தாக்க உரிமை அலுவலகத்தில் பராமரிக்கப்படும் ஒரு ஆவணமாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டணத்தைச் செலுத்தி பொதுமக்கள் யாரும் அதனைப் பார்வையிட முடியும்.
3.3 நிலயியல் ரீதியான குறியீடு (நிமீஷீரீக்ஷீணீஜீலீவீநீணீறீ மிஸீபீவீநீணீtவீஷீஸீ – நி.மி )
இது ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளின் உற்பத்தி, ஒரு குறிப்பிட்ட நிலயியல் ரீதியான பகுதியில் நிகழ்கிறது என்று தெரிவிக்கும் அறிவிப்பாகும். பெரும்பாலும் இது, ஒரு குறிப்பிட்ட சிறப்புத்தன்மையை மறைமுகமாகக் குறிப்பிடலாம். மேலும் இது, ஒரு திட்டவட்ட மானதொரு நிலயியல் ரீதியான பகுதியிலிருந்து தோன்றுகின்ற சிறப்புத்தன்மைகளைக் கொண்டிருக்கும் சரக்குகளை அடையாளப் படுத்திக் காட்டு வதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த உற்பத்திப்பொருள் தனது சிறப்புத் தன்மைகளையும் பொதுக்கருத்தையும் இது உற்பத்தியான இடத்திலிருந்து பெறுகிறது. ஒரு பொருளின் மூல முதலிடத்தின் அடிப்படை யிலான இடுபெயர் என்பது நிலயியல் ரீதியான அடையாளத்தின் ஒரு சிறப்பு வகையாகும். இதற்கான சர்வதேச உடன்பாடு, லிஸ்பன் உடன்பாடாகும். சர்வதேச ரீதியான பதிவுகளை லிமிஷிஙிளிழி ணிஙீறிஸிணிஷிஷி (ஷ்ஷ்ஷ்.ஷ்வீதீஷீ.வீஸீt/வீஜீபீறீ/மீஸீ/sமீணீக்ஷீநீலீ/றீவீsதீஷீஸீ) யைப் பயன்படுத்தித் தேடிக் கண்டறியலாம்.
வர்த்தகக் குறிக்கும் நிலஇயல் ரீதியான அடையாளத்திற்குமிடையேயான வேறு பாட்டை எடுத்துக்காட்டுவதற்கு,  கீழ்க்காணும் உதாரணத்தைப் பார்ப்போம்: நெல்லூர் பகுதியிலிருந்து கிடைத்த அரிசி நெல்லூர் அரிசி என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இதனை நிலவியல்ரீதியான அடையாளம் (நி.மி) எனக் குறிப்பிடலாம், ஆனால் இத்தகைய அரிசியானது, ‘டையமண்டு’  என்ற வர்த்தகக் குறியின் பேரில்தான் சந்தைப்படுத்தப்பட முடியும். 1999, டிசம்பரில் நாடாளுமன்றத்தில் சரக்குகள் குறித்த நிலயியல் ரீதியான அடையாளங்கள் (பதிவு மற்றும் பாதுகாப்பு) சட்டம் _ 1999 நிறைவேற்றப்பட்டது. இது, பதிவு செய்யப்பட்ட  நிலயியல் ரீதியான அடையாளங்களை (நி.மி) மற்றவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமற்ற முறையில் பயன்படுத்துவதைத் தடை செய்கிறது. நிலயியல் ரீதியான அடையாளத்தின் பதிவு- 10 ஆண்டு காலத்திற்குச் செல்லுபடியாகும். புத்தாக்க உரிமை வடிவமைப்புகள் மற்றும் வர்த்தகக் குறி பதிவாளர், சட்டத்தை அமுல்படுத்துபவரு மாவார். நிலயியல்ரீதியான அடையாளங்களின் பதிவகம் சென்னையில் அமைந்துள்ளது.
இந்தியாவில், மைசூர்பட்டு, டார்ஜிலிங் தேயிலை, சேலம் துணி, இ.ஐ. தோல், பவானி சமுக்காளம், திருப்பதி லட்டு போன்ற பல பொருட்களுக்கு பூகோற்ப ரீதியிலான பதிவுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
3.4. ஹிறிளிக்ஷி: (புதிய தாவர வகைகளின் பாதுகாப்புக்கான சர்வதேசச் சங்கம்)
தாவர வகைகளின் பாதுகாப்பு என்பது அறிவுசார்ந்த சொத்துரிமைகள் குறித்த மற்றொரு அம்சம் ஆகும்.  அந்த வகையில் அது, புதிய தாவர வகைகளை வளர்ப்பவர் களின்(றிறீணீஸீt தீக்ஷீமீமீபீமீக்ஷீs) சாதனைகளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கான ஒரு சிறப்புரிமை அளித்து அவற்றை ஒப்புக்கொள்ள விரும்புகிறது-. இந்தியாவைப் பொறுத்தவரையில் தனது சொந்தப் பிரிவு வகை முறையில் (ஷிuவீ ரீமீஸீமீக்ஷீவீs sஹ்stமீனீ) ஆர்வம் கொண்டுள்ளது. புதுவகைத் தாவரங்களை வளர்ப்பவர்களுடைய உரிமைகள் மற்றும் விவசாயிகளின் உரிமைகள் குறித்து ஆர்வம் கொண்டுள்ளது. இந்தியாவில் தாவரப் பாதுகாப்பானது தாவர வகைகள் மற்றும் விவசாயிகளின் உரிமைகள் பாதுகாப்பு சட்டம் (2001) (றிக்ஷீஷீtமீநீtவீஷீஸீ ஷீயீ றிறீணீஸீt க்ஷிமீக்ஷீவீமீtவீமீs ணீஸீபீ  திணீக்ஷீனீமீக்ஷீs ஸிவீரீலீts  கிநீt) என்ற சட்டத்தால் ஆளுமைப் படுத்தப்படுகிறது. இந்தச் சட்டம் தாவர வகைகளின் பாதுகாப்புக்கான இந்தியாவின் தனித்தன்மை வாய்ந்த சட்டமாகும். இந்தச் சட்டமானது அறிவு சார்ந்த சொத்துரிமை குறித்து வர்த்தகம் சம்பந்தப்பட்ட அம்சங்களுக்கு  ஏற்ற சட்டமாகும். சட்டத்தின் பெயர் மறைமுகமாகக் குறிப்பிடுவதைப் போல, அது, விவசாயிகளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு எல்லையை அளிக்கிறது. மேலும் அவர்களுக்குத் தாவர வளர்ப்பாளர்களுக்கு இணையான உரிமைகளையும், நிமீஸீமீ சிணீனீஜீணீவீரீஸீ என்பது போன்ற அரசாங்கம் அல்லாத அமைப்புகளின் இயக்கங்களின் விளைவாக அளிக்கிறது.
அறிவு சார்ந்த சொத்து குறித்த வேறு எந்த அம்சமும் இத்தகைய விவாதங்களைக் கிளப்பியதில்லை. அறிவு சார்ந்த சொத்து குறித்த இந்தக் கருத்தினத்தின் நன்னெறியும் பொருளாதாரமும் சம்பந்தமாகப் பல்வேறு தேசிய மற்றும் சர்வதேசிய அரங்கங்களில் விவாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன _ விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட அமைப்புகளில் _ அவை கல்வி ரீதியானதாக இருந்தாலும் வர்த்தகரீதியானதாக இருந்தாலும் தகவல் தொடர்புப் பணியாளர்கள், இந்த விவகாரத்தில் தெளிவானவர்களாக இருக்க வேண்டும். இது சம்பந்தமான கட்டுரைகள் மற்றும், அச்சிட்ட  வெளியீடு களிலும் வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி களிலும் ஏராளமாகவே உள்ளன மேலும், விவரச் சேகரிப்பும் சரி செய்வதற்கான ஏற்பாடும் நிச்சயமாகத் தேவைப்படும்.
3.5 தள முகவரிப் பெயர்ப் பாதுகாப்பு
தள முகவரிப் பெயரின் (ஞிஷீனீணீவீஸீ ஸீணீனீமீ) உண்மையான பங்கு என்பது இணையதளத்தில் கணினிக்கான ஒரு முகவரியை அளிப்பதாக இருந்தது. எனினும், இணைய தளமானது, கடந்த காலத்தில், தகவல்தொடர்பு தடவழி (சிஷீனீனீuஸீவீநீணீtவீஷீஸீ சிலீணீஸீஸீமீறீ) என்பதிலிருந்து தொழிலை நடத்துவதற்கான வழி முறைக்கு முன்னேறியது. இணையதளத்தில் வர்த்தக நடவடிக்கைகளின் அதிகரிப்புடன் ஓர் எழுத்து முகவரிப்பெயர் அடையாளம் காட்டுவதாகவும் கூட பயன்படுகிறது. வர்த்தகத் துறையில், குறிப்பிட்ட பணிகள், ஒரு குறிப்பிட்ட ஓர் எழுத்து முகவரிப்பெயருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஓர் எழுத்து முகவரிப் பெயரானது ஒரு வர்த்தக நிறுவனத்தை _ அதனுடைய பொருட்களையும் பணிகளையும்  அடையாளப்படுத்திக் காட்டவும் அவற்றிகிடையே வேறுபடுத்திக் காட்டவும் செய்கிறது. ஆகவே ஓர் எழுத்து முகவரிப்பெயர் ஒன்று ஒரு நிறுவனம் சம்பந்தமாகப் பயன் படுத்தப்படும்போது, ஒரு சிறப்பு அடையாளத்தை அந்நிறுவனம் பராமரிப்பதற்கான செலவு (க்ஷிணீறீuமீ ஷீயீ னீணீவீஸீtணீவீஸீவீஸீரீ) சிக்கலானதாக இருக்கிறது. மென்மேலும் வர்த்தக நிறுவனங்கள் தங்களுடைய வர்த்தக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதாலோ அல்லது தங்களுடைய இருத்தலை விளம்பரம் செய்வதாலோ ஓர் எழுத்து முகவரிப் பெயர்கள், மென்மேலும் முக்கியத்துவ மிக்கவை யாகியுள்ளன.
மேலும் அவை நிறுவனப் பங்கீடாக அமைகிற சொத்துகளாக (சிஷீக்ஷீஜீஷீக்ஷீணீtமீ கிssமீts) ஆகியுள்ளன.மேலும் சர்ச்சைகளுக் கான மூலவாய்ப்புகள் பெருமளவில் உள்ளன. ஓர் எழுத்து முகவரிப் பெயரானது ஒரு வர்த்தகக் குறியைப் போலவோ அல்லது வர்த்தகப் பெயரைப் போலவோ பெருமள விற்குச் சட்டரீதியான தனிக்காப்புத் தகுதியைப் பெற்றுள்ளது; ஆகவே, அது அதனுடைய பாதுகாப்புக்கான உரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் ஓர் எழுத்து முகவரிப் பெயரிலும் விதிமீறல் குறித்த வழக்குகள் வர்த்தகக் குறிச் சட்டப்படி கையாளப்படுகின்றன.
3.6. புத்தாக்க உரிமைகளும் புத்தாக்க உரிமை அளித்தலும்
புத்தாக்க உரிமை என்பது அறிவு சார்ந்த சொத்து குறித்த மிகப் பழமையான வடிவமாகும். இது, ஒரு உற்பத்திப் பொருள் அல்லது ஒரு உற்பத்திப் பொருளைத் தயாரிப்பதற்
கான Ôசெயல் முறைÕயின் ஒரு கண்டு பிடிப்புக்கு அளிக்கப்படும் பாது காப்பாகும். புத்தாக்க உரிமை அளிப்பது என்பது 2 அடிப்படை யான கருத்துகளை அடிப்படையாகக் கொண்டதாகும்.
அ) மனித முயற்சிக்குப் பரிசளிக்கப்பட வேண்டும் அதாவது ஒருவருடைய உழைப்பின் பலன்கள் அவருக்கு உரித்தாக்கப்பட வேண்டும்.
ஆ) கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் அல்லது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட செயல்முறை அதைக் கண்டுபிடித்தவருக்கே நிரந்தரமான உடைமையாக இருக்க முடியாது. அது, பொதுமக்களின் நலனுக்கானதாக இருக்க வேண்டும் அதாவது, அறிவு ஞானம் Ôபொதுமக்களின் செயற்களத்தில்Õ இருக்க வேண்டும்.
புத்தாக்க உரிமை அளிக்கப்பட முடியாதவைகளில் சில:
■    
ஒரு புதிய வால் நட்சத்திரம் போன்ற இயற்கையிலேயே இருக்கின்ற பொருட்கள் பற்றிய கண்டுபிடிப்பு
■    
இயற்கை விதிகளை மீறுகின்ற இயந்திரங்கள் _ உதாரணமாகப் புவிஈர்ப்பு விதியை மீறும் இயந்திரங்கள்
■    
அறிவியல் கோட்பாடுகள் அல்லது கணிதவியல் ரீதியான மாதிரிகள்
■    
தொழில் நடத்துவதற்கான செயல்முறைகள் அல்லது திட்டங்கள்
■    
மருத்துவம் அளிக்கும் செயல்முறைகள் _ உடல்பரிசோதனைக்கான செயல் முறைகள்
■    
ஏற்கனவே அறியப்பட்ட பொருளின் புதிய பயன்பாடு
■    
விதிகளுக்கு மாறான அல்லது ஒழுக்கநெறிக்கு எதிரான அல்லது பொது ஆரோக்கியத்திற்குத் தீங்கான கண்டுபிடிப்பு
ஒரு கண்டுபிடிப்புக்குப் புத்தாக்க உரிமை அளிக்கப்பட நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய
3 கொள்கைகள் :

   
புதுமை _ கண்டுபிடிப்பு புதிதாகவும் புதுமையானதாகவும் இருக்க வேண்டும்.
■    
வெளிப்படையின்மை (ழிஷீஸீ – ஷீதீஸ்வீஷீusஸீமீss) அதாவது புதிய கண்டுபிடிப்பு முறை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
■     பயன்பாடு மிக்கதாக இருக்க வேண்டும்.
ஒரு புத்தாக்க உரிமை விவரக் குறிப்பு,
(றிணீtமீஸீt sஜீமீநீவீயீவீநீணீtவீஷீஸீ) என்பது புத்தாக்க உரிமைப் பாதுகாப்பு எதிர்பார்க்கப்படும் கண்டுபிடிப்பு குறித்த விவரங்களைக் காட்டக்கூடியதாகும். ஒரு புத்தாக்க உரிமையில் உள்ள சட்டரீதியான உரிமைகள், விவரக்குறிப்பில் காட்டப்பட்டுள்ள விவரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட வையாகும்.விவரக்குறிப்பு கீழ்க்காணும் இரண்டு வகைப்பட்டதாக இருக்கலாம்:
தற்காலிகமானது :
ஒரு தற்காலிக விவரக் குறிப்பானது, ஒரு கண்டுபிடிப்பு குறித்த விரிவான விளக்கத்தை அளிக்காது. ஏனென்றால் அந்தக் கண்டுபிடிப்பை மேற்கொண்டு முழுமைப்படுத்த கால அவகாசம் தேவைப்படலாம். தற்காலிக விவரக் குறிப்பானது, ஒரு கண்டுபிடிப்பிற்கான முன்னுரிமைத் தேதியைக் கோருவதற்கே தாக்கல் செய்யப்படுகிறது.
முழுமையானது:
ஒரு கண்டுபிடிப்பு குறித்த விவரமான விளக்கம், அது பற்றிய வரைபடங்கள், உரிமைக் கோரிக்கைகள் உள்ளடங்கிய ஆவணம், ஒரு முழுமையான விவரக் குறிப்பாக அழைக்கப்படு கிறது. மேலும் கண்டுபிடிப்புக்கு உதவிய பழைய நூல்கள் குறித்த விவரமும் முழுமையான விவரக்குறிப்பில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும்.
1970_ஆம் வருடத்திய புத்தாக்க உரிமைச் சட்டமானது, இதற்கு 1999, 2003, 2005 ஆகிய ஆண்டுகளில் கொண்டு வரப்பட்ட திருத்தங் களுடன் அமுலாக்கத்தில் உள்ளது. இந்தத் திருத்தங்கள், அறிவு சார்ந்த சொத்துரிமைகள் குறித்த வர்த்தகம் சம்பந்தப்பட்ட அம்சங்களின் (ஜிஸிமிறிஷி) தேவைகளுக்கு ஏற்ப கொண்டு வரப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டவையாகும். புத்தாக்க உரிமைகள்_ வர்த்தகக் குறிகள் _ வடிவமைப்புகள் ஆகியவற்றிற்கான தலைமைக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரியிடம் (சிஷீஸீtக்ஷீஷீறீறீமீக்ஷீ
நிமீஸீமீக்ஷீணீறீ ஷீயீ றிணீtமீஸீts, ஜிக்ஷீணீபீமீ விணீக்ஷீளீs ணீஸீபீ ஞிமீsவீரீஸீs) தாக்கல் செய்யப்படுகின்றன. இதன் தலைமை அலுவலகம் கொல்கத்தாவில் உள்ளது. டெல்லி, மும்பை, சென்னை ஆகிய நகரங்களில் பிராந்திய அலுவலகங்கள் உள்ளன. ஒரு மனுத்தாக்கல் என்பது புத்தாக்க உரிமைகளுக்கான நடவடிக்கைகளில் முதல் நடவடிக்கையாகும். ஒரு புத்தாக்கஉரிமைக்கான மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டால் அது ஏற்கெனவே, குறிப்பிடப் பட்ட 3 கொள்கைகள் குறித்து நுணுக்க ஆய்வு செய்யப்படுகிறது. அந்தக் கொள்கைகள் கடைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் திருப்தி ஏற்பட்டால் பின்னர் அது வெளியிடப்பட்டு பகிரங்கப்படுத்தப்படுகிறது. அதற்கு ஏதேனும் எதிர்ப்பு மற்றும் ஆட்சேபணை இருந்தால் அதைக் கொண்டுவரவே அது பகிரங்கப்படுத்தப் படுகிறது. எதிர்ப்பு எதுவும் இல்லையெனில் பின்னர் புத்தாக்க உரிமை முத்திரையிடப்படுகிறது அல்லது வழங்கப்படுகிறது. இதில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான அம்சம் என்னவெனில், முன்னுரிமைத் தேதி குறித்த கருத்துப் படிவம்தான். அதாவது, இரண்டு பேர், ஒரேமாதிரியான பொருளைக் கண்டுபிடித்தால் அவர்களில் முதலில் மனுத்தாக்கல் செய்தவரே, அந்தக் கண்டுபிடிப்பைப் பயன்படுத்துவதிலிருந்து மற்றவர்களை நீக்குவதற்கான முன்னுரிமையையும் சிறப்பு உரிமையையும் பெறுகிறார். மனு அளிக்கப்பட்ட தேதியே முன்னுரிமைத் தேதியை நிர்ணயிக்கிறது. தற்போது இந்தியாவில் புத்தாக்க உரிமைக்கான காலம், புத்தாக்க உரிமை கோரி மனுத்தாக்கல் செய்த காலத்திலிருந்து 20 ஆண்டுகளாக உள்ளது. புத்தாக்க உரிமை பெறுபவர், தனக்கு அளிக்கப்பட்ட புத்தாக்க உரிமை முடிவடையும் காலம் வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை அளித்து அந்தப் புத்தாக்க உரிமையைப் பராமரிக்க வேண்டியது அவரது பொறுப்பாகும். 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, புத்தாக்க உரிமையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கண்டு பிடிப்பு, பொது மக்களின் செயற் களத்திற்குரியதாகிறது.
புத்தாக்க உரிமைச் சட்டமானது, கணினி பயன்படுத்துகின்ற விதிகளைக் கணக்கீடு செய்வதற்கான விதித் தொகுப்பையோ (கிறீரீஷீக்ஷீவீtலீனீs) அல்லது தொழில் அல்லது வர்த்தகச் செயல்முறை களையோ புத்தாக்க உரிமையாக்கப்படு வதற்கு அனுமதிப்பதில்லை. மேலும், ஒரு கணினியைப் பொறுத்தவரையில் அது தனிநிலைப்பட்டதாக இருக்குமானால், புத்தாக்க உரிமை அளிக்கப்பட மாட்டாது. அது, மற்றவைகளுடன் இணைக்கப்பட்ட தாக இருக்குமானால் இணைக்கப்பட்ட தொகுப்பு முழுமைக்கும் புத்தாக்க உரிமை அளிக்கப்படும்.
3.6.1 தகவல் தொடர்புத் துறையினர் பங்கு
புதுமை (ழிஷீஸ்மீறீtஹ்) என்பது புத்தாக்க உரிமைகள் அளிக்கப்படுவதற்கான ஒரு கொள்கையாகும். புதுமை என்றால் இங்கே, புத்தாக்க உரிமையில் உள்ளடங் கியுள்ள தகவலானது ஏற்கெனவே வெளியிடப்பட்டதாக இருக்கக்கூடாது என்பதுதான். தகவல் தொடர்புப் பணியாளர்கள் 2 கட்டங்களில் உதவி அளிக்க முடியும் _ ஒன்று, புத்தாக்க உரிமைக்கான மனுவைப் பதிவு செய்வதற்கு முன்பு, சம்பந்தப் பட்ட தகவல் ஏற்கெனவே, வெளியிடப்பட்டதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அல்லது மனு செய்தவரிடத்தில் அவரது தகவல் புதுமையானதாக இருக்க வேண்டிய தேவை குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும். பின்னர், அந்த விஷயம் ஒரு ஆய்வுக் கட்டுரையாகத் தாக்கல் செய்யப்படுவதற்கு முன்பு புத்தாக்க உரிமைக்கான மனுவைப் பதிவு செய்வதில் அவருக்கு ஆலோசனை கூற வேண்டும். இரண்டாவதாக புத்தாக்க உரிமைக்கான விஷயத்திற்கு மறுப்போ ஆட்சேபணையோ செய்ய முடியுமா என்பதை அறிவதற்கான நடவடிக்கைகளில் தகவல் தொடர்பு பணியாளர்கள் உதவ வேண்டும்.
ஒரு புத்தாக்க உரிமை மனுவில் உள்ளடங்கியுள்ள தகவல் வேறு எங்கும் கிடைக்காதது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்திருக்கிறது. ஒரு புத்தாக்க உரிமை ஆவணத்தில் உள்ளடங்கியுள்ள தகவலில் 80 சதவீதம் முன்னெப்போதும் வெளியிடப் படவில்லை என்றும் சில சமயங்களில் இதுவே, தகவல்களுக்கான மூல ஆதாரமாக உள்ளது என்றும் மதிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஆண்டுக்குக் கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் புத்தாக்க உரிமைகள் அளிக்கப்படுவதாக ஒருவர் கருதினால், தொழில்நுட்பத் தகவலின் பெருந்திரள் எண்ணிக்கையைக் கற்பனை செய்து பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அதனைத் தகவல் தொடர்புப் பணியாளர்கள் மதிப்பீடு செய்ய வேண்டியுள்ளது. ஒரு புத்தாக்க உரிமை ஆவணம் தொழில் நுட்பத் தகவல்களை மட்டுமின்றி ஏனைய பயனுள்ள தகவல்களையும் கொண்டுள்ளது.
அவை என்ன என்பதை மட்டும் பார்ப்போம்:
ஒரு புத்தாக்க உரிமை ஆவணமானது, தொழில்நுட்ப ரீதியானதாகவும் அதேபோல சட்டப்பூர்வமான ஆவணமாகவும் இருக்கிறது. எனவே, ஒரு புத்தாக்க உரிமை ஆவணத்தில் 4 பிரிவுத் தகவல்கள் காணப்படும். அவை 1) விளக்க அட்டவணை ரீதியான தகவல். 2) தொழில் நுட்பத் தகவல் 3) சட்டரீதியான தகவல் 4) தகவல் தளம் மற்றும் கணினித் தொகுப்பிலிருந்து பெறப்படும் தகவல் ஆகியனவாகும். ஒவ்வொரு புத்தாக்க உரிமை ஆவணமும், அது எடுத்துக் கொண்ட பிரச்சனை சம்பந்தமாகத் துணை நின்ற பழைய நூல்கள் பற்றிய விவரிப்பைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அந்த ஆவணம் எந்தப் பிரச்சனையை எடுத்துக் கொண்டதோ அதில் நிகழும் வளர்ச்சிப் போக்குகளை விவரிக்கிறது. துல்லியமாகக் கூறுவதானால், அந்த ஆவணம் பயனுள்ள ஆய்வுகளையும் தொழில்நுட்பத் தகவல்களையும் கொண்டிருக்கும். இந்த ஆவணத்தைப் பொறுத்தவரையில் 2 வகைப்பட்ட Ôபழைய நூல்Õகளின் குறிப்புகள் இடம் பெறுகின்றன. ஒருவகை புத்தாக்க உரிமையின் மனுதாரரால் அளிக்கப்படுவை. மற்றொருவகை காப்புரிமை ஆய்வாளரால் கொடுக்கப்படுபவை. இது, அமெரிக்கப் புத்தாக்க உரிமைகளில் அதிகமாகும். அமெரிக்காவில் Ôநேர்மையின் கடமைÕ (ஞிutஹ் ஷீயீ சிணீஸீபீஷீக்ஷீ) என்ற கொள்கை முன்னிறுத்துவதென்ன வென்றால், ஒரு கண்டுபிடிப்பின் புத்தாக்க உரிமைக்கான திறனுக்கு எந்த வகையிலும் ஏற்றவையாக பழையநூல் ஆவணங்கள் அனைத்தும் கருதப்படுகின்றன என்பதுதான். அவ்வாறு ஏற்றதாக இல்லாவிட்டால் அது (புத்தாக்க உரிமை கோரியவர் மீதான) வழக்கு மற்றும் அபராதத்திற்கு இட்டுச் செல்லலாம். ஆகவே, புத்தாக்க உரிமை ஆவணங்கள், கவனத்திற்குரிய ஆவணங்களை அடையாளம் காண்பதற்கான முழு நிறைவான செயற் களங்களாக உள்ளன.
புத்தாக்க உரிமை ஆவணமானது கண்டுபிடிப்பு பற்றிய விவரங்களை அதாவது அடிப்படையான மற்றும் விளக்கமான விவரங்களையும் கொடுக்கக்கூடிய வகையில் தொழில்நுட்பத் தகவல்களைக் கொண்டுள்ளது. கண்டுபிடிப்பை வெளியிடும் நாடு, புத்தாக்க உரிமை எண், மனுத்தாக்கல் தேதி, புத்தாக்க உரிமை கொடுத்த தேதி, மனுதாரர் பற்றிய விபரங்கள், தலைப்பு, மனுதாரர் அல்லது கண்டுபிடிப்பாளர் பற்றிய விவரங்களால் சட்டரீதியான அம்சங்கள் நிறைவேற்றப்படு கின்றன. சர்வதேசிய பகுப்பு (சிறீணீssவீயீவீநீணீtவீஷீஸீ) எண், தேசிய பகுப்பாளர் மற்றும் மிழிமிஞி குறியீடுகள்  (சிஷீபீமீs) ஆகியவை பயனுள்ளவையாக உள்ளன.
3.6.2 சர்வதேச புத்தாக்க உரிமை பகுப்பு மற்றும் மிழிமிஞி  தகவல் குறியீடுகள் என்றால் என்ன-?
சர்வதேசக் காப்பீட்டு உரிமைப் பகுப்பு சம்பந்தமான ஸ்ட்ராஸ்போர்க் உடன்பாடானது (1971), வெளியிடப்பட்ட புத்தாக்க உரிமை மனுக்கள், பயன்பாட்டு மாதிரிகள் மற்றும் பயன்பாட்டுச் சான்றிதழ்கள் உள்பட கண்டுபிடிப்புக்கான புத்தாக்க உரிமைக்குரிய பொதுப்பகுப்பாய்வு கிடைப்பதற்கு உரிய வழிமுறைகளை அளிக்கிறது. சர்வதேசக் காப்புரிமைப் பகுப்பு (மிறிசி) என்பது படிநிலை அமைப்பு முறையாகும் (பிவீமீக்ஷீணீக்ஷீநீலீவீநீணீறீ ஷிஹ்stமீனீ)ர் இதில், தொழில்நுணுக்கம் என்ற துறை முழுமையும் பகுதிகள், பிரிவுகள், துணைப்பிரிவுகள் என்ற செயல் எல்லையாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படிநிலை அமைப்பை மேம்படுத்தும் நோக்குடன் பகுப்பு குறிப்பிட்ட காலத்தில் மாற்றியமைக்கப்படுகிறது தற்போதைய எட்டாவது பதிப்பு, கிட்டத்தட்ட 70 ஆயிரம் வகை பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளது. இந்த எட்டாவது பதிப்பு, ஜனவரி, 1, 2006_ல் அமுலுக்கு வந்தது. மிறிசி (மிறிசி – 2010-01) குறித்த மிகச் சமீபத்திய விளக்கம் ஜனவரி 1, 2010_லிருந்து அமுலுக்கு வந்தது. இந்திய காப்புரிமைப் பகுப்பு தொடங்கப்பட்டு 55 ஆண்டுகளுக்கும் அதிகமாகிறது. மேலும், தொழில் நுட்பத்தின் அனைத்து செயற்களங்களும் 208 பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தப் பிரிவுகள் 66 குழுக்களாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மிறிசி-யானது காப்புரிமைகளைச் சீர்படுத்துவதில் வேறுபட்ட தகவல்தளங்களிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பயனுள்ள கருவியாகும்.
புத்தாக்க உரிமைகள், பல்வேறு மொழிகளில் இருக்கக்கூடும் என்பதால் அவற்றின் விவரக்கூறுகளை விவரிக்கும் துறைச்சொற்களில் வேறுபாடுகள் இருக்கக்கூடும். இதனை சரி செய்வதற்கு வேறுபட்ட விவரக்கூறுகளைச் சரியாகப் புரிந்துகொள்வதற்கு ஒரு பொதுவான குறியீட்டு முறை அதாவது மிழிமிஞி குறியீட்டு முறை உருவாக்கப்பட்டது. இந்தக் குறியீட்டு முறைகள் உரிமை அலுவலகங்களுக் கிடையே சர்வதேச ரீதியில் தகவல் சரி செய்வுக்கான ஒத்துழைப்பால் (மிஸீtமீக்ஷீஸீணீtவீஷீஸீணீறீ சிஷீஷீஜீமீக்ஷீணீtவீஷீஸீ வீஸீ மிஸீயீஷீக்ஷீனீணீtவீஷீஸீ ஸிணிtக்ஷீவீமீஸ்ணீறீ  ணீனீஷீஸீரீ றிகிஜிமீஸீt ஷீயீயீவீநீமீs – மிசிமிஸிணிறிகிஜி) முறைப்படுத்தப்பட்டன. ஆனால், 1979_ல் இந்த முறை நிறுத்தப்பட்டது. ஏனெனில் இதனுடைய செயல்பாடுகளெல்லாம், புத்தாக்க உரிமை தகவல் குறித்த நிரந்தரக் கமிட்டிக்கு (றிமீக்ஷீனீணீஸீமீஸீt சிஷீனீனீவீttமீமீ ஷீஸீ றிணீtமீஸீt மிஸீயீஷீக்ஷீனீணீtவீஷீஸீ) மாற்றப்பட்டன. மிழிமிஞி என்பது (புத்தக விளக்க அட்டவணை சார்ந்த) விவரங்களைப் புரிந்து கொள்வதற்காக சர்வதேசரீதியாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட எண்களாகும். (மிஸீtமீக்ஷீஸீணீtவீஷீஸீணீறீறீஹ் ணீரீக்ஷீமீமீபீ ழிuனீதீமீக்ஷீs யீஷீக்ஷீ மிபீமீஸீtவீயீவீநீணீtவீஷீஸீ ஷீயீ ஙிவீதீறீவீஷீரீக்ஷீணீஜீலீவீநீ பீணீtணீ) இவையெல்லாம் எண் குறியீடுகளாகும்; இவை, ஒத்திசைவான புத்தக விளக்க அட்டவணை சார்ந்த விவரக்கூறுகளுக்கு முன்பு உடனடியாக சுட்டிக் காட்டப்படுகின்றன. சில உதாரணங்கள் வருமாறு:
[11] புத்தாக்க உரிமை எண்
[22] புத்தாக்க உரிமை மனுத்தாக்கல் தேதி
[51] சர்வதேச புத்தாக்க உரிமை பகுப்பு
[54] கண்டுபிடிப்பின் தலைப்பு
புத்தாக்க உரிமை ஆவணங்கள் பல்வேறு மொழிகளில் சரிசெய்து நிறைவேற்றப்பட இருக்கும்போது, புத்தாக்க உரிமைத் தொடர்புப் பணியாளர்கள் மிழிமிஞி குறியீட்டெண்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இது விவர பரிமாற்றப் பின்னணியிலோ, அல்லது தகவல் தளங்களை இணைப்பதிலோ பயனுள்ளதாக இருக்கலாம்.
3.6.3. சமமான புத்தாக்க உரிமைகள் அல்லது புத்தாக்க உரிமைக் குடும்பம்
ஒரே இயல்புடைய கண்டுபிடிப்புக்கான புத்தாக்க உரிமை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நாடுகளில் எடுக்கப்பட முடியும். இவை சரிசமமான புத்தாக்கஉரிமைகள் எனப்படுகின்றன. ஒரு புத்தாக்க உரிமைக்குடும்பம் என்பது ஒரு தனிச் சிறப்பான புத்தாக்க உரிமை மனுவிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய புத்தாக்க உரிமை ஆவணங்களும், புத்தாக்க உரிமை மனுக்களுமாக அனைத்தும் சேர்த்தேயாகும். இணையதளம் இல்லாத காலத்தில் சிலீமீனீவீநீணீறீ ணீதீstக்ஷீணீநீts, சரிசமமான புத்தாக்க உரிமைகளைப் புரிந்து கொள்வதில் பயனுள்ள கருவியாக இருந்தன.
3.6.4 தகவல் ஆதாரங்கள்
இணையதளம் ஆதாரங்களில் சிலவை மட்டும் இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. வளர்ச்சியடையும் நாடுகளுக்கான கீமிறிளி புத்தாக்க உரிமைத் தகவல் பணிகள் (றிணீtமீஸீt மிஸீயீஷீக்ஷீனீணீtவீஷீஸீ ஷிமீக்ஷீஸ்வீநீமீs – கீமிறிஷி),  உலகம் முழுவதும் உள்ள தொழில் ரீதியான சொத்து அலுவலகங்கள் (மிஸீபீustக்ஷீவீணீறீ றிக்ஷீஷீஜீமீக்ஷீtஹ் ளியீயீவீநீமீs) ஏராளமானவைகளால் அளிக்கப்பட்ட பங்களிப்புகளின் (சிஷீஸீtக்ஷீவீதீutவீஷீஸீs) அடிப்படையில் இலவசமாக அளிக்கப்படுகின்றன. வேண்டுகோளின் பேரில் கீறிமிஷி-ஆல் அளிக்கப்படும் இந்தப் பணிகள், ஒரு குறிப்பிட்ட தொழில் நுணுக்கத் துறையில் உள்ள சிறப்பான நிலைமை குறித்த தகவல்களை அளித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் இந்தக் குறிப்பிட்ட தொழில் நுணுக்கத் துறையானது, புத்தாக்க உரிமை ஆவணத் தொகுப்பில் மேற்கொள்ளப் பட்ட ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் ஆய்வுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டதாகும். மேலும் கீறிமிஷி- அளிக்கும் பணிகள், வளர்ச்சியடையும் நாடுகளிடம் தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஒரு புத்தாக்க உரிமைக்கான மனுவில் கூறப் பட்டிருக்கும் புதுமை மற்றும் புதிய கண்டுபிடிப்புக்கான நடவடிக்கை குறித்து மதிப்பீடு செய்வதில் அந்நாடுகளின் புத்தாக்க உரிமை அலுவலகங்களுக்கு உதவும் பொருட்டு ஆராய்ச்சி மற்றும் கூர்ந்த ஆய்வு அறிக்கைகளையும் அளிக்கின்றனர் மேலும், ஏற்கெனவே வெளியிடப்பட்ட புத்தாக்க உரிமை மனுக்கள், வழங்கப்பட்ட புத்தாக்க உரிமைகள் ஆகியவை குறித்த சரி நிகரான புத்தாக்கஉரிமை ஆவணங்கள் பற்றிய தகவல்களையும் அளிக்கின்றனர் இவற்றில் முந்தைய கூர் ஆய்வுக்கான செயல்முறைகளில் (றிக்ஷீஷீநீமீபீuக்ஷீமீs) சுட்டிக் காட்டப்பட்ட ஏனைய புத்தாக்க உரிமை அலுவலகங்களால் (புத்தாக்க உரிமைக் குடும்பம்) மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆவணரீதியான ஆராய்ச்சிகளில் அடையாளம் காட்டப்பட்ட காப்புரிமை இலக்கியங்களும் உள்ளடங்கும். மேலும் அந்தப் பணிகள், ஏற்கெனவே வெளியிடப்பட்ட புத்தாக்க உரிமை ஆவணங்கள், புத்தாக்க உரிமை மனுக்கள் ஆகியவற்றின் படிகளைக் (நீஷீஜீவீமீs) கட்டணமின்றி அளிக்கவும் செய்கின்றன; மேலும், பிரதான இணையதள தகவல் தளங்கள் (ஷீஸீ-றீவீஸீமீ பீணீtணீதீணீsமீs) குறித்த புத்தாக்க உரிமைத் தகவல்களைப் பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் பற்றிய பயிற்சி மற்றும் தகவல்களைப் பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் பற்றிய பயிற்சி மற்றும் நிபுணரின் உதவி ஆகியவற்றையும் அளிக்கின்றனர் கீறிமிஷி_ன் பணிகள், மேலும், காப்புரிமை தகவல் மையங்கள் ஆரம்பித்தல் குறித்த ஆலோசனையையும் அதேபோல, தொழில் Ôசொத்துÕ அலுவலகங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிக்கான மையங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள், தொழிலதிபர் அமைப்புகள், வணிகர் சங்கங்கள் ஆகியவற்றின் பணியாளர் களுக்கும் தனிப்பட்ட கண்டு பிடிப்பாளர்களுக்கும் தொழில்நுட்ப மாற்றம் குறித்த ஆலோசனை களையும் அளிக்கின்றன. (லீttஜீ: // ஷ்ஷ்ஷ்.ஷ்வீஜீஷீ.வீஸீt/ஜீணீtமீஸீtsநீஷீஜீமீ/மீஸீ/பீணீtணீ/பீமீஸ்மீறீஷீஜீவீஸீரீநீஷீuஸீtக்ஷீவீமீs.லீtனீறீ) ஷ்ஷ்ஷ்.மீsஜீணீநீமீஸீமீt.நீஷீனீ இது, ஐரோப்பாவின் புத்தாக்க உரிமை பீணீtணீதீணீsமீ-களுக்கான இணைப்புக்குத் தலைவாசலாகும். ஐரோப்பியர்களின் புத்தாக்க உரிமை அலுவலகத்தின் ஷ்மீதீsவீtமீ: லீttஜீ//மீஜீ.மீsஜீணீநீமீஸீமீt.நீஷீனீ இது மிக அதிக அளவில் பயனுள்ளதாக உள்ளது. உலக அளவிலான விவரங்களை அளிக்கிறது. மேலும் இந்த இணையதளம் மூலம், 80 நாடுகளில் ஏற்கெனவே வெளியிடப்பட்ட காப்புரிமை மனுக்களின் தொகுப்பை முழுமையாகத் தேடுவதும் சாத்தியமாகிறது. மேலும், ஏற்கெனவே வெளியிடப்பட்ட ஐரோப்பியர்களின் புத்தாக்க உரிமை மனுக்களின் முழுத்தொகுப்புகளைத் தேடுவதும் றிசிஜி மனுக்களின் முழுப்பகுதி (திuறீறீ tமீஜ்t) உட்பட்ட முழுமையான தொகுப்புக்கான கீமிறிளி தேடலும் சாத்தியமாகிறது. இவ்வாறு 60 லட்சத்திற்கும் அதிகமான புத்தாக்க உரிமை மனுக்கள் பற்றிய தகவல்களை, தேடிக் கண்டுபிடிக்க முடியும். புத்தாக்க உரிமைக் குடும்பங்கள் பற்றிய தகவல்களுக்காக மிழிறிகி ஞிளிசி பீணீtணீதீணீsமீ _ம் தேடிக் கண்டுபிடிக்கப் பட முடியும். நாடுகளின் புத்தாக்க உரிமை அலுவலகங்களின் இணையதளங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டு தகவல்களுக்காகத் தேடிக் கண்டுபிடிக்க முடியும். உதாரணம்: ஷ்ஷ்ஷ்.usஜீtஷீ.ரீஷீஸ் யீஷீக்ஷீ ஹிஷி றிணீtமீஸீts அல்லது ஷ்ஷ்ஷ்.வீஜீஷீ.ரீஷீஸ்.uளீ யீஷீக்ஷீ ஹிரி ஜீணீtமீஸீts.
இந்தியாவில் நாக்பூரில் உள்ள புத்தாக்க உரிமை தகவல் மையத்தை (றிணீtமீஸீt மிஸீயீஷீக்ஷீனீணீtவீஷீஸீ ஷிஹ்stமீனீ) தேவையான தகவல்களுக்காக அணுகலாம். இந்தியப் புத்தாக்க உரிமை அலுவலகம் குறித்த விவரங்கள் ஷ்ஷ்ஷ்.வீஜீவீஸீபீவீணீ.ஸீவீநீ.வீஸீ என்ற இணையதளத்தில் காண முடியும். புத்தாக்க உரிமை (திருத்தம்) சட்டம், 2005 _ ல் இயற்றப்படும் வரையிலும், இந்திய புத்தாக்க உரிமைகள் குறித்த தகவல்கள் அனைத்தும் இந்திய கெஜட்டில் பகுதி 3, பிரிவு 2_ல் வெளியிடப்பட்டு வந்தன;  இது நிறுத்தப்பட்டது. தற்போது மனுச்செய்யப்பட்ட, அளிக்கப்பட்ட, எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கப்பட்ட அனைத்து புத்தாக்க உரிமைகள் குறித்த விவரங்கள் புத்தாக்க உரிமை அலுவலகத்தின் அதிகாரபூர்வ மான நடப்பு குறிப்பு ஏட்டில் வெளியிடப்படு கின்றன. லீttஜீ : //ஷ்ஷ்ஷ்.ஜீணீtமீஸீtஷீயீயீவீநீமீ.ஸீவீநீ.வீஸீ/வீஜீக்ஷீ/ஜீணீtமீஸீt/ யிஷீuக்ஷீஸீணீறீ ணீக்ஷீநீலீவீமீஸ்மீ 1972_ஆம் ஆண்டிற்கு முந்திய இந்தியர்களின் புத்தாக்க உரிமை தகவல் தொடர்பான ஆவண ஆதாரங்கள், 2001–_ல் உலக புத்தாக்க உரிமை தகவலில் (ஷ்ஷீக்ஷீறீபீ றிணீtமீஸீt மிஸீயீஷீக்ஷீனீணீtவீஷீஸீ) அம்பா அவர்களால் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வுக் கட்டுரையில் விளக்கப்பட்டுள்ளன.
மிறிஸி ஙிuறீறீமீtவீஸீ என்ற தகவல் ஏட்டை ஜிலீமீ றிணீtமீஸீt திணீநீவீறீவீtணீtவீஸீரீ சிமீறீறீ ஷீயீ tலீமீ ஜிமிதிகிசி (ஞிஷிஜி) வெளிக்கொணர் கிறது. ஜிமிதிகிசி, இரண்டு தகவல் தளங்களை வெளியிட்டது. அவை, சந்தா அடிப்படையிலான இணையதளத்தில் பார்க்கப்பட முடியும். இந்தத் தகவல்தளம்- வருமாறு ணிளீணீsஷ்ணீ_கி இது இந்தியாவில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட புத்தாக்க உரிமை மனுக்கள் குறித்த தகவல்தளம்- ஆகும்; இதில் இந்த மனுக்கள், 1995 ஜனவரியிலிருந்து நிமீக்ஷ்மீttமீ ஷீயீ மிஸீபீவீணீ-வின் (பகுதி_3, பிரிவு_2) வெளியீடுகளில் வெளியிடப் பட்டவையாகும். ணிளீணீsஷ்ணீ ஙி-இது நிணீக்ஷ்மீttமீ ஷீயீ மிஸீபீவீணீ (பகுதி_3, பிரிவு 2) _ல் ஆட்சேபணைக்குள்ளான புத்தாக்க உரிமை மனுக்களின் தகவல் தளம் ஆகும். இந்த மனுக்கள் 1995 ஜனவரியிலிருந்து 2004 டிசம்பர் வரை வெளியிடப்பட்டன. (ணிளீணீsஷ்ணீ-சி: காப்புரிமை மனுக்கள் 2005 ஜனவரியிலிருந்து வெளியிடப்பட்டன. இந்த பீணீtணீதீணீsமீ _களையும், புத்தாக்க உரிமை ஆவணங்களைப் பெறுவதற்குத் தொடர்பு கொள்ளலாம். (ஷ்ஷ்ஷ்.tவீயீணீநீ.ஷீக்ஷீரீ.வீஸீ) மேலும் அறிவு சார்ந்த சொத்து மற்றும் அனுபவ அறிவு தகவலியல் (புத்தாக்க உரிமைகள்) பிரிவு, தேசிய தகவலியல் (காப்புரிமைகள்) பிரிவு, தேசிய தகவலியல் மையம் தகவல் தொழில் நுட்பத்துறையும் (ஜிலீமீ மிஸீtமீறீறீமீநீtuணீறீ றிக்ஷீஷீஜீமீக்ஷீtஹ் ணீஸீபீ ரிஸீஷீஷ் லீஷீஷ் மிஸீயீஷீக்ஷீனீணீtவீநீs (றிணீtமீஸீts) ஞிவீஸ்வீsவீஷீஸீ, ஞிமீஜீணீக்ஷீtனீமீஸீt ஷீயீ மிஸீயீஷீக்ஷீனீணீtவீஷீஸீ ஜிமீநீலீஸீஷீறீஷீரீஹ்) புத்தாக்க உரிமை ஆவணங்கள் குறித்த தகவல்களுக்கும் புத்தாக்க உரிமை ஆவணங்களின் சப்ளைக்கும்  மிகச் சிறந்த ஆதாரங்களாகும். இதற்கான இணையதளம், லீttஜீ.//ஜீளீ2வீபீ.பீமீறீலீவீ.ஸீவீநீ.வீஸீ). மேலும் ழிமிஷிசி கிமிஸி (சிஷிமிஸி) இந்திய புத்தாக்க உரிமை ஒன்றை 1972_லிருந்து வெளியிட்டது. யிஷீuக்ஷீஸீணீறீ ஷீயீ மிஸீtமீறீறீமீநீtuணீறீ றிக்ஷீஷீஜீமீக்ஷீtஹ்- ஐ சிஷிமிஸி வெளியிடுகிறது. இந்தப் பத்திரிகையானது கட்டுரைகளுடன் புத்தாக்க உரிமைத் துறையில் என்ன நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதையும் வெளிப்படுத்துகிறது.
3.6.5 பாரம்பரிய அறிவுஞானம்
நாம், உயிரித் தகவல் உரிமை மீறல் (ஙிவீஷீஜீவீக்ஷீணீநீஹ்) பற்றி ஏராளமாகக் கேள்விப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். சர்வதேசக் கம்பெனிகள், பாரம்பரிய அறிவு ஞானத்தைக் குறிப்பாக மருந்துகள் மற்றும் விவசாயத்தில் புத்தாக்க உரிமைகளை எடுத்துக்கொள்ள முயற்சிப்பதையும் கேள்விப்படுகிறோம். உயிரித் தகவல் உரிமை மீறல் என்பது பொதுவாக, புத்தாக்க உரிமைக்கான வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி உள்நாட்டிற்குரிய உயிரி மருத்துவ அறிவுகளை வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் (இவற்றில் வெளிநாட்டுப் பெருந்தொழில் நிறுவனங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள், அரசாங்கங்கள் ஆகியவை உள்ளடங்கும்) எந்தவித நட்ட ஈட்டுத் தொகையும் கொடுக்காமலே அபகரிப்பதைக் குறிப்பிடுவதாகும்.
மிறிஸி நிறுவனங்கள் அறிவு, ஞானம் குறித்த அறிவுசார் சொத்துரிமை மரபுரீதியான முறைகளுக்கே அனுமதி அளிக்கின்றன. இந்தியா சுருதிகளையும் (ஷிலீக்ஷீutவீs) மற்றும் ஸ்மிருதிகளையும் (ஷினீக்ஷீவீtவீs) மட்டுமே அனுமதிக்கிறது. அறிவு, அபகரிப்பு போன்ற நடவடிக்கைகள் தடுக்கப்பட வேண்டியுள்ளதால் இந்தியாவில் இந்த அறிவு தகவல் குறியீடு செய்யப்பட வேண்டியுள்ளது. இந்தியா, பல்லுயிரியம் குறித்த ஒப்பந்தம் (சிஷீஸீஸ்மீஸீtவீஷீஸீ ஷீஸீ ஙிவீஷீறீஷீரீவீநீணீறீ ஞிவீஸ்மீக்ஷீsவீtஹ்) என்ற சர்வதேச ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ள 193_க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் ஒன்றாகும். இந்த ஒப்பந்தம் 1993, டிசம்பர் 23 முதல் அமுலுக்கு வந்தது. இந்தியா, தனது பல்லுயிரின பரவல்  சட்டத்தை 2002_ல் (ஙிவீஷீறீஷீரீவீநீணீறீ ஞிவீஸ்மீக்ஷீsவீtஹ் கிநீt – 2002)நிறைவேற்றியது. இச்சட்டம் 2004, ஏப்ரல் 15_ல் அமுலுக்கு வந்தது. இந்தச் சட்டத்தின்படி, ஒவ்வொரு உள்ளாட்சி அமைப்பும் உயிரின பல்லுயிரிய மேலாண்மைக் குழுவை (ஙிவீஷீபீவீஸ்மீக்ஷீsவீtஹ் விணீஸீணீரீமீனீமீஸீt சிஷீனீனீவீttமீமீ) அமைத்து மக்களின் உயிரின வகை வேறுபாட்டுப் பதிவு ஏட்டைப் பராமரிக்க வேண்டும்.  அந்தப் பதிவு ஏடானது, உள்ளூர்களில் கிடைக்கக் கூடிய உயிரின மூல ஆதாரங்கள், அவற்றின் மருத்துவ மற்றும் ஏனைய பயன்பாடுகள் அல்லது இவற்றோடு சம்பந்தப் பட்ட பாரம்பரிய அறிவுகள் ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்வதற்கானதாக இருக்கும். நூலகப் பணியாளர்கள் குறிப்பாக, கிராமப்புறப் பொது நூலகங்களில் பணிபுரிபவர்கள் இத்தகைய முயற்சிகளில் ஈடுபடுவது அவசியமானதாகும்.
பராம்பரிய அறிவு ஞான மின்னணு வாக்க நூலகம் (ஜிக்ஷீணீபீவீtவீஷீஸீணீறீ ரிஸீஷீஷ்றீமீபீரீமீ ஞிவீரீவீtணீறீ லிவீதீக்ஷீணீக்ஷீஹ் (ஜிரிஞிலி) றிக்ஷீஷீழீமீநீt) என்பது மற்றொரு முயற்சியாகும். இது, சிஷிமிஸி_ன் ஒரு நிறுவனமான ழிமிசிகிமிஸி-ன் முயற்சி யாகும். வேம்பு, மஞ்சள் போன்றவற்றில் சம்பந்தப்பட்டுள்ள புத்தாக்க உரிமை குறித்த ஆய்வாளர்கள், பழையது நூல்களைப் போல் தாங்கள் பாரம்பரிய கருத்துகளைத் தேட முடியாது என்று கருத்துக் கொண்டிருந்தனர். இதற்கான காரணங்கள் அ) இத்தகைய தகவல்கள் ஒரு ஒழுங்கு முறையில் சேகரிக்கப் படவில்லை, முறைப்படுத்தப் படவுமில்லை ஆ) பழைய நூல்கள், ஆங்கில மொழியிலான மரபு மூல உரைக்குள் முடக்கப் பட்டுள்ளன. எனவே, இந்தச் சிரமத்தினை வெல்வதற்கு ஜிரிஞிலி செயல்திட்டம் அமைக்கப் பட்டிருக்கிறது. ஜிரிஞிலி தகவல் தளம் இந்தத் தகவல்களைப் பல்வேறு மூல ஆதாரங்களிலிருந்து கிடைக்கச் செய்கிறது. மேலும், இந்திய மருத்துவ முறைகள் குறித்து, இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மருத்துவச்செடிகள், நோய்கள், சிகிச்சை மற்றும் மருந்துத் தயாரிப்பு நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றிற்கு நவீன பெயர்களை ஜிரிஞிலி அளிக்கிறது. மேலும் இந்திய மருந்து முறைகளுக்கான ஒரு பகுப்பு முறை அதாவது பாரம்பரிய அறிவு மூலாதார பகுப்பு முறை உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் தகவல்களைச் சரி செய்வதை ஏற்றதாக்கும் பொருட்டு அறிவு-சார் சொத்துரிமை நிறுவனங்களின் மிறிசி_ன் வழிமுறையில் அது அமைக்கப்பட்டுள்ளது. (ஷ்ஷ்ஷ்.ஸீவீsநீணீவீக்ஷீ.க்ஷீமீs.வீஸீ) (ஷ்ஷ்ஷ்.tளீபீறீ.க்ஷீமீs.வீஸீ.வீஸீ) கீழ்க்கண்டவற்றைப் பரிசீலிக்கும்போது ஒருவர் இதன் முக்கியத்துவத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும்.
காயங்களை ஆற்றுவதற்குப் பயன்படும்
மஞ்சள், தலைமுறை தலைமுறையாக இந்தியாவில் நன்கு அறியப்பட்ட ஒரு சொத்தாகும். அமெரிக்காவின் மிஸிஸிப்பி மருத்துவ மைய பல்கலைக்கழகத்தில் பணிபுரிந்து அந்நாட்டில் வாழும் இரண்டு இந்தியர்களுக்கு  மஞ்சளின் பயன்பாட்டிற்கான அமெரிக்கப்புத்தாக்க உரிமை 1995 ஆம் ஆண்டு அளிக்கப்பட்டது. இந்தக் புத்தாக்க உரிமையை எதிர்த்து இந்தியாவின் அறிவியல் மற்றும் தொழில் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (சிஷீuஸீநீவீறீ ஷீயீ ஷிநீவீமீஸீtவீயீவீநீ ணீஸீபீ மிஸீபீustக்ஷீவீணீறீ ஸிமீsமீணீக்ஷீநீலீ – சிஷிமிஸி) டெல்லியில் ஹிஷிறிஜிளி—_விடம் ஒரு மறு ஆய்வு வழக்கு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்தது. தற்போது கிடைக்கும் பழைய நூல்களின் அடிப்படையில் இந்த வழக்கை அக்கவுன்சில் தொடுத்தது. இந்த வழக்கில் சிஷிமிஸி- வாதிட்டதென்னவென்றால், காயங்களை ஆற்றுவதற்கு இந்தியாவில் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கிறது என்றும் எனவே மஞ்சளின் மருத்துவப் பயன்பாடு என்பது புதிய கண்டு பிடிப்பல்ல என்பதாகும். அதனுடைய வாதத்திற்கு, பழங்கால  சமஸ்கிருத நூல், 1953_ல் இந்திய மருத்துவ அமைப்பின் (மிஸீபீவீணீஸீ விமீபீவீநீணீறீ கிssஷீநீவீணீtவீஷீஸீ) பத்திரிகையில் வெளியான ஒரு ஆய்வுக் கட்டுரை ஆகியவை உள்ளிட்ட ஆவணரீதியான பாரம்பரிய அறிவு ஞானங்கள் வலுவான மூல ஆதாரங்களாக அமைந்தன. எனவே சிஷிமிஸி_ன் இந்த ஆட்சேபணை வாதங்களை ஹிஷிறிஜிளி ஏற்றுக்கொண்டு அமெரிக்காவின் புத்தாக்க உரிமையை ரத்து செய்தது. அமெரிக்கப் புத்தாக்க உரிமையில் புதிய கண்டுபிடிப்பு
மஞ்சள் சம்பந்தமான இந்த வழக்கு, மகத்தான தீர்ப்பினைக் கொண்ட வழக்காகும். ஏனென்றால் முதல் முறையாக ஒரு வளர்ச்சியடைந்த
நாட்டின் பாரம்பரிய மருத்துவ அறிவு
ஞானத்தின் அடிப்படையிலான ஒரு
புத்தாக்க உரிமை வெற்றிகரமாக சவாலுக்கு இழுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
மேலும்  ஐரோப்பிய புத்தாக்க உரிமை அலுவலகத்தில் 10 ஆண்டு காலம் சட்டரீதியான போராட்டம் நடத்தி சமீபத்தில் வெற்றி கண்டது. அது தோல்நசிவு நோயை (திuஸீரீus) குணமாக்கும் வேம்பு மரத்திலிருந்து எடுக்கப் படும் மருந்துக்கான காப்புரிமை ஐரோப்பாவிற்கு அளிக்கப்பட்டதை எதிர்த்தே இந்தச் சட்டரீதியான போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. அப்போது மருத்துவ குணம் கொண்ட வேம்பு மரம், இந்தியப் பாரம்பரிய மருத்துவ அறிவின் ஒரு பகுதியாகும் என வெற்றிகரமாக இந்தியத் தரப்பில் வாதாடி நிரூபிக்கப்பட்டது.
அறிவை ஆதாரம் மூலம் காட்டியதிலும் அத்தகைய அறிவைப் பரவலாக்கியதிலும் தகவல் தொடர்புப் பணியாளர்கள் இவ்வாறு ஒரு முக்கியமான பங்காற்றியுள்ளனர்.
3.6.6 ஷிநீவீமீஸீtஷீனீமீtக்ஷீவீநீ / வீஸீயீஷீக்ஷீனீமீtக்ஷீவீநீ stuபீவீமீs
ஒரு நாட்டின் பொருளாதார மேம்பாடானது அந் நாட்டிற்குள்ளும் வெளியேயும் அதனுடைய புத்தாக்க உரிமை அளிப்பு நடவடிக்கைகள் மூலமே மதிப்பிடப்பட்டு வருகிறது. புத்தாக்க உரிமைகள், இப்போது ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றம், அதனுடைய தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் பொருளாதாரத்திறன் ஆகியவற்றைச் சுட்டிக் காட்டுபவைகளில் ஒன்றாக உள்ளது. இப்போதெல்லாம் பெரும்பாலும் ஒரு கம்பெனியின் சொத்துகள் அதனுடைய புத்தாக்க உரிமைப் பிரிவு மூலமே தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. ஒரு நாட்டிற்கு வெளியே வாழ்பவர்களின் புத்தாக்க உரிமை எண்ணிக்கைகளுடன் ஒப்பிடுகையில் அந்நாட்டில் வாழ்பவர்களின் புத்தாக்க உரிமைகளின் எண்ணிக்கையே, அந் நாட்டின் தொழில் நுட்ப வளர்ச்சி மட்டத்தை அடையாளம் காட்டக்கூடியதாக உள்ளது. தாக்கல் செய்யப்பட்ட புத்தாக்க உரிமை மனுக்களின் எண்ணிக்கையானது
Ôஉலக வளர்ச்சியின் தேர்வு செய்யப்பட்ட அடையாளங்களில்’  ஒன்றாக உலக வளர்ச்சி குறித்த உலக வங்கியின் அறிக்கையில் கருதப்பட்டுள்ளது.
இந்தியத் தோல் தொழிலில் புத்தாக்க உரிமை விவரங்கள் மற்றும் அதனுடன் சம்பந்தப்பட்ட புத்தாக்க உரிமைகள் குறித்து ஆய்வு ஒன்று அம்பா அவர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டது.  இந்த ஆய்வு முதலில் 1912 முதல் 1972 வரைக்கும் (60 ஆண்டுகள்) பின்னர் 1972 முதல் 1997 வரைக்குமான காப்பீட்டு உரிமைகள் குறித்ததாக இருந்தது. இதுவும் ஏனைய பல ஆய்வுகளும் லிவீதீக்ஷீணீக்ஷீஹ் ஷிநீவீமீஸீநீமீ என்ற பத்திரிகையில் 1999_ல் வெளியிடப்பட்டன. வர்த்தகம் சம்பந்தமான உலக தோல் காப்புரிமைகள் பற்றி நடத்தப்பட்ட ஆய்வு கீஷீக்ஷீறீபீ றிணீtமீஸீt 2006_ல் வெளியிடப்பட்டது. இத்தகைய ஆய்வுகள், ஏனைய ஆய்வுக்களங்களிலும் ஏனைய தகவல் தொடர்பு பணியாளர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன.
புத்தாக்க உரிமைகளின் குறியீட்டு வகைமுறை (சிவீtணீtவீஷீஸீ றிணீttமீக்ஷீஸீ) மற்றொரு துறையாகும். இந்த புத்தாக்க உரிமை குறிப்பீடுகளின் அளவு குறித்து ஒரு ஆய்வு 1978_ல் நடத்தப்பட்டு 1979_ல் வெளியிடப்பட்டது. இந்த ஆய்வு புத்தாக்க உரிமைகளுக்குப் பல குறியீடுகள் இல்லை, இதற்குக் காரணம் அணுக முடியாமையாக இருக்கலாம். குறியீடு பெரிய அளவிற்கு மாறவில்லை என்று தெரிவித்தது. ஒருவேளை, சமீபத்திய இலக்கியங்கள் குறித்த ஆய்வுகள், புத்தாக்க உரிமைக்கான இணையதளங் களுக்குக் கிடைத்த அதிகாரபூர்வ அனுமதி காரணமாக ஒரு வித்தியாசத்தைக் காட்டலாம். சரிசமமான புத்தாக்க உரிமைகள் ஏற்கெனவே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. இவையெல்லாம், ஒரு விஷயத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள ஆராயப்பட்டன; அது என்னவெனில், சரிசமமான புத்தாக்க உரிமைகள் _ இவற்றில் இந்தியப் புத்தாக்க உரிமையும் ஒன்று _ ஒரேமாதிரியான தகவல் குறிப்புகளையும் ஆய்வாளரின் குறிப்புகளின் அளவுகளையும் காட்டுகின்றனவா என்பதுதான். ஆனால், இது அப்படியொன்றும் அவசியமானதாக இல்லை என கண்டறியப்பட்டது. இந்தியப் புத்தாக்க உரிமைகள் கொண்டிராத குறிப்புகளை வெளிநாட்டு புத்தாக்க உரிமைகள் கொண்டுள்ளன. இந்த ஆய்வு, சிட்னியில் நடந்த மிஷிஷிமி மாநாட்டில் ஒரு சுவரொட்டிப் பத்திரிகையில் வெளியிடப்பட்டது. புத்தாக்கஉரிமை ஆவணங்கள், காப்புரிமை இலக்கியங்கள், புத்தாக்க உரிமையல்லாத இலக்கியங்கள் ஆகிய இரண்டுக்குமே குறிப்புகள் அளிக்கின்றன. இந்த இரண்டு வகைப்பட்ட இலக்கியங்களின் பட்டியல் தயாரிப்பின் அளவு மற்றும் வகைமுறைகள் குறித்து ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. மேலும் மனுதாரர்கள் மற்றும் ஆழ்ந்த பரிசீலனையாளர் களின் பட்டியலுடன் வகைமுறைகள் குறித்து ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. புத்தாக்க உரிமை இலக்கியத்திற்கான வாய்ப்பும், ஆய்விற்கான மற்றொரு துறையாக இருக்க முடியும். இவை தகவல் தொடர்பு பணியாளர்களுக்கு ஆர்வம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு சில துறைகளாக உள்ளன. புத்தாக்க உரிமை அளிப்பு நடவடிக்கை, புத்தாக்க உரிமைக்கான இலக்கியங்களின் குறியீட்டு வகைமுறை போன்றவை குறித்த ஆய்வும் கூர்ந்த நோக்கும். ஷிநீவீமீஸீtவீஷீனீமீtக்ஷீவீநீs ஷ்ஷீக்ஷீறீபீ றிணீtமீஸீt மிஸீயீஷீக்ஷீனீணீtவீஷீஸீ, ஸிமீsமீணீக்ஷீநீலீ றிஷீறீவீநீஹ் போன்ற பத்திரிகைகளில் காணப்படுவதைப் போல, தகவல் தொடர்புப் பணியாளர்களால் பெருமளவில் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன.
4. காப்புரிமை
அடுத்து வரக்கூடியது அச்சிடப்பட்ட விவரங்களுடன் மட்டுமே  தொடர்புடையன வையாகும். இசை அல்லது வீடியோ அல்லது மின்னணுவியல் ரீதியான அம்சங்களுடன் தொடர்புடையனவல்ல. காப்புரிமை (சிஷீஜீஹ்க்ஷீவீரீலீt) மற்றும் அதனையொட்டிய உரிமைகள், பொதுவாக அறியப்பட்டிருப்பதைப் போலவே, இலக்கியம் நாடகம், இசை, கலை ஆகியவை சம்பந்தமான நூல்களின் படைப்பாளர்களுக்குச் சட்டத்தால் அளிக்கப்பட்ட உரிமைகளாகும். இது, அதிகாரபூர்வமற்றவர்கள் பயன்படுத்துவதைத் தடுப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டது. மேலும் ஒலிபரப்பு, கலைச் சாதனைகள் சம்பந்தமான உரிமைகளையும் தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுள்ளது. ஆனால் கருத்துகளில் காப்புரிமை எதுவும் இல்லை. காப்புரிமையானது கருத்துகள் வெளிப்படுத்தப்படும் பொருள் வடிவானவைகளில் மட்டுமே இருக்கிறது. புத்தாக்க உரிமையின் கீழான உரிமைகள் சிறப்பு உரிமைகளாகும், அதாவது நூலின் உரிமையாளர் மட்டுமே அதனைப் பயன்படுத்துவதற்கு உரிமை பெற்றவராவார். காப்புரிமை, பங்கிட்டளிக்கப் படவும் மாற்றிக் கொடுக்கப்படவும் முடியும்.
ஏனைய அறிவு சார்ந்த சொத்துகளில் உள்ளது போலவே காப்புரிமைக்கும் கூட ஒரு கால விதிக் கூறு உள்ளது. இந்தியாவைப் பொறுத்தவரையில், சம்பந்தப்பட்ட நூலின் ஆசிரியரின் மரணத்திற்குப் பிறகு 60 ஆண்டு காலமாகும். சிந்தனையில் கொள்ள வேண்டிய மற்றொரு கோட்பாடும் உள்ளது. அது பொதுச்சட்ட நாடுகள் மற்றும் சிவில் சட்ட நாடுகளின் கோட்பாடாகும். பொதுச்சட்ட நாடுகளில், ஒரு நூலை Ôநிர்ணயிக்கவோÕ  அல்லது பதிவு செய்யவோ வேண்டியதில்லை. உதாரணம் இந்தியாவாகும். அதே சமயத்தில் அமெரிக்கா போன்ற சிவில் சட்ட நாடுகளில் ஒரு நூல் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.
காப்புரிமையின் பின்னணியில் இரண்டு வகைப்பட்ட உரிமைகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அவை, பொருளாதார ரீதியான உரிமைகள், தார்மீக உரிமைகள் ஆகியனவாகும். பொருளாதார உரிமைகள் என்பது, ஒரு நூலை மின்னணுவியல் முறையில் இருப்பு வைத்துக் கொள்வது உள்பட அப்படியே படி (நீஷீஜீஹ்) எடுக்கும்  உரிமை, நூலின் படிகளை வழங்கும் உரிமை, வாடகைக்கு விடும் உரிமை, கடனளிக்கும் உரிமை ஆகியனவாகும். இந்த நடவடிக்கைகளில் காப்புரிமைக்கு உரியவரைத் தவிர வேறு எவரேனும், அனுமதியோ உரிமமோ இல்லாமல் ஈடுபட்டால் அது சட்டரீதியான விதிவிலக்கிற்கு உள்ளாகாதபட்சத்தில் அது, காப்புரிமை மீறலாகிவிடும். தார்மீக உரிமைகள் என்பது ஒரு நூலின் படைப்பாளருக்கு, அவர் தன்னை அந்நூலின் படைப்பாளர் என்று அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளும் உரிமையையும் அந்நூலை அழிப்பதையோ அல்லது அவமதிப் பதையோ தடுப்பதற்கான உரிமையையும் அளிக்கின்றன. தார்மீக உரிமைகளின் கீழ் நான்கு உரிமைகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை வருமாறு : 1) ஆசிரிய உரிமைகள் (றிணீtமீக்ஷீஸீவீtஹ் க்ஷீவீரீலீts), அந் நூலின் ஆசிரியர் என்பதாக அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதற்கான உரிமை 2) ஒழுங்கு உரிமைகள் (மிஸீtமீரீக்ஷீவீtஹ் க்ஷீவீரீலீts) ஒரு ஆசிரியரின் நூலைத் இழிவுப்படுத்துவதை ஆட்சேபிப்பதற்கான உரிமைகள் 3) ஒரு நூலை எழுதியவராக தவறாக யாரையேனும் கற்பித்துக் கூறப்படுவதை மறுப்பதற்கு ஒவ்வொருவருக்கும் உள்ள உரிமை 4) தனிப்பட்ட நோக்கத்திற்காகவோ அல்லது குடும்ப அளவிலான நோக்கத்திற் காகவோ எடுக்கப்பட்ட ஒரு புகைப்படம் அல்லது திரைப்படச்சுருள் சம்பந்தமான ரகசியத்தன்மை குறித்து கமிஷனரின் உரிமை.
Ôகாப்புரிமைÕ என்ற வார்த்தை பொருளாதார உரிமைக்கானதாக வரைமுறைப்படுத்தப்பட்ட தாகும். ஆனால், ஐரோப்பாவில் தார்மீக உரிமைகளுக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகின்றது. அதே சமயத்தில் அமெரிக்காவில் பொருளாதார உரிமைகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கப்படுகின்றது. ஆனால் இந்தியாவில் (மற்றும் ஏனைய சில  நாடுகளில்) தார்மீக உரிமைகள் நம்முடைய காப்புரிமைச் சட்டத்தின் 57_வது பிரிவின் கீழ் நூலாசிரியரின் சிறப்பு உரிமைகளாகத் தனியாகப் பாதுகாக்கப் படுகின்றன. இந்தச் சட்டம் மேலும், நூலாசிரியருக்கு, நூலாசிரியர் அந்தஸ்து உரிமை, நூலாசிரியர்களின் நூல்களைத் திரிபுபடுத்திக் கூறல், முடமாக்குதல் ஆகியவை குறித்து நட்டஈடு கோரும் உரிமை போன்ற உரிமைகளை வழங்குகிறது.
இந்தியாவில் காப்புரிமையின் பின்னணியில் பேசப்பட்ட மற்றொரு கோட்பாடு பொதுத் தளம் என்பதாகும். (றிuதீறீவீநீ ஞிஷீனீணீவீஸீ). இது, அறிந்த செய்தியின் பிரதான உள்ளடக்கத்தைக் கொள்வதாகும். அதற்கு எந்த ஒரு நபரோ அல்லது சட்டரீதியான அமைப்போ சொந்த உரிமை நலன்களைக் கோரவோ பராமரிக்கவோ முடியாது. அறிந்த செய்தியின் பிரதான உள்ளடக்கமும் படைப்புத்திறனும், பொதுவான கலாசார மற்றும் அறிவு சார்ந்த பாரம்பரியத்தின் ஒரு பகுதியாகக் கருதப்படுகிறது. அதனை எவர் ஒருவரும் பயன்படுத்திக் கொள்ளவோ அல்லது உபயோகப்படுத்தவோ செய்யலாம்.
4.1 இந்தியாவில் பாதுகாப்பு
பெர்ன் ஒப்பந்தம், உலகளாவிய காப்புரிமை ஒப்பந்தம், ஜிஸிமிறிஷி உடன்பாடு ஆகியவற்றில் உறுப்பினர்களாக உள்ள நாடுகளைச் சேர்ந்தவர் களின் காப்புரிமைகள் இந்தியாவில், சர்வதேசப் காப்புரிமை ஒழுங்கு முறை (மிஸீtமீக்ஷீஸீணீtவீஷீஸீணீறீ நீஷீஜீஹ்க்ஷீவீரீலீt ஷீக்ஷீபீமீக்ஷீ) மூலம் பாதுகாக்கப்படு கின்றனர் அதாவது, சர்வதேசக் காப்புரிமை ஒழுங்குமுறையில் குறிப்பிடப்பட்ட நாடுகளின் நூல்களின் காப்புரிமைகள் இந்தியாவில் பாதுகாக்கப்படு கின்றன. இந்தியா, கீழ்க்காணும் சர்வதேச ஒப்பந்தங்களில் ஒரு உறுப்பினராக உள்ளது.
ஸீ    
இலக்கிய மற்றும் கலைரீதியான நூல்களின் பாதுகாப்புக்கான பெர்ன் ஒப்பந்தம்
ஸீ    
உலகளாவிய (ஹிஸீவீஸ்மீக்ஷீsணீறீ) பதிப்புரிமை ஒப்பந்தம்
ஸீ    
தயாரிப்பாளர்களின் ஒலிவடிவங்களை அதிகாரபூர்வ உரிமையற்றோர் தங்களுடையதாகப் பயன்படுத்துவதற்கு எதிராகத் தயாரிப்பாளர்களின் ஒலி வடிவங்களுக்குப் பாதுகாப்பு
ஸீ    
காப்புரிமை ராயல்டிகளுக்கு இரட்டை வரிவிதிப்பைத் தவிர்ப்பதற்கான பன்முக ஒப்பந்தம்
ஸீ    
அறிவு சார்ந்த சொத்துரிமைகள் குறித்த வர்த்தகத் தொடர்பான அம்சங்கள் (ஜிஸிமிறிஷி)
4.2 இந்தியா
1957_-ம் வருடத்திய காப்புரிமைச் சட்டம் ஜனவரி 1958–_லிருந்து அமுலுக்கு வந்தது. அப்போதிலிருந்து இந்தச் சட்டம் 1983, 1984, 1992, 1994, 1999 ஆகிய 5 ஆண்டுகளில் 5 முறை திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திருத்தங்கள் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட சர்வதேச ஒப்பந்தங்களுக்கு உடன்பட்டவை களாக உள்ளன. (லீttஜீ: //நீஷீஜீஹ்க்ஷீவீரீலீt.ரீஷீஸ்.வீஸீ) காப்புரிமை பற்றிய கை ஏடு ஒன்று, இணையதளத்தில் கிடைக்கவும் செய்யும் (லீttஜீ: //ரீஷீஸ்.வீஸீ/பீஷீநீuனீமீஸீts/லீணீஸீபீதீஷீஷீளீ/லீtனீறீ) கணினி மென்பொருள் அல்லது கணிப்பொறிகளுக்கான செயல் கட்டளை இலக்கிய நூலகப் பதிவு செய்யப்பட முடியலாம். சட்டத்தின் 2(0) பிரிவின்படி இதுவரையிலும் உரிமைகள் குறிப்பிடப்பட்டன. எனினும் அந்த உரிமைகளுக்குச் சட்டரீதியான வரம்புகளும் உள்ளன. இதற்குக் காரணம் என்னவெனில், அறிவுக்கான சமுதாயத் தேவைக்கும் படைப்புத்திறனுக்குப் பரிசளிக்க வேண்டிய தேவைக்குமிடையே கடைப்பிடிக்கப்பட வேண்டிய சம நிலைமைதான். காப்புரிமை எப்போது மீறப்பட்டதாகாது-? ஒரு நூலை எப்போது அப்படியே எடுத்தாளப்பட முடியும்? இதற்கான பதில்கள் காப்புரிமைச் சட்டத்தின் 52–_வது ஷரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் சில நமக்குப் பொருத்தமானவையாகும்.
ஸீ    
ஒரு நூலின் தனியொரு படி (நீஷீஜீஹ்) ஒருவரின் தனிப்பட்ட, சொந்த, வர்த்தக மல்லாத நோக்கங்களுக்காக
ஸீ   
எந்தவொரு நூலினையும் ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆய்வு விமர்சனம் மற்றும் திறனாய்வு நோக்கங்களுக்குப் பயன்படுத்து வதற்காக
ஸீ    
ஒரு நூலின் நகல்கள் எடுப்பு அல்லது கணினி நிரலுக்கான (றிக்ஷீஷீரீக்ஷீணீனீ) நூலின் தழுவல். இத்தழுவல், அத்தகைய நிரலின்  சட்டரீதியான உரிமையாளரால் கணினியில் நூலின் நகல்களைக் கணினி நிரலில் பயன்படுத்துவது
ஸீ    
நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளின் பொருட்டு ஒரு நூலைப் பயன்படுத்துவது
ஸீ   
சட்டமன்றத்தின் செயலகத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு நூலின் மறுபதிப்பு
ஸீ    
ஒரு வெளியிடப்பட்ட நூலிலிருந்து பொருத்தமான சுருக்கப் பகுதியைப் பொதுமக்களிடம் வாசிப்பது
ஸீ    
ஒரு ஆசிரியர் அல்லது மாணவர் செயல்முறை போதனையின்போது அல்லது தேர்வில் பதிலளிக்கப்பட வேண்டிய கேள்விகளின் பகுதியாக ஒரு நூலிலிருந்து எடுத்துக் கூறுவது.
ஸீ    
ஒரு நூலின் ( ஒரு நகரம், இசை, உலக மற்றும் தேசப்படம், சார்ட், உட்பட) 3_க்கு மிகாத படிகள், நூலகப் பயன்பாட்டிற்காக சம்பந்தப்பட்ட பொதுநூலகப் பொறுப்பாளரின் உத்தரவின்பேரில் எடுப்பது _ அதுவும் அந்நூல் இந்தியாவில் விற்பனைக்குக் கிடைக்காத பட்சத்தில்
அமெரிக்காவின் காப்புரிமைச் சட்டத்தின் 107_வது பிரிவு நேரிய பயன்பாடு (திணீவீக்ஷீ usமீ) குறித்துக் கூறுகிறது. நேரிய பயன்பாட்டைத் தீர்மானிப்பதற்குக் கீழ்க்காணும் அம்சங்களைப் பரிசீலிப்பது அவசியமாகும்.
1)     பயன்பாட்டின் நோக்கம் மற்றும் தன்மை
2)    
காப்புரிமை செய்யப்பட்ட நூலின் இயல்பு
3)    
காப்புரிமை பெற்ற நூலிலிருந்து எடுக்கப்படும் பகுதியின் அளவு மற்றும் சாரம்
4)   
காப்புரிமை பெற்ற நூலின் மதிப்புக்கேற்ற வலுவான சந்தை மீதான பயன்பாட்டு விளைவு
பெர்ன் ஒப்பந்தத்தின் 9(2)_வது ஷரத்தில் ஒரு சர்வதேச அளவுகோல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அது, உரிமைகளின் விதிவிலக்குகளை மதிப்பீடு செய்வதற்கானதாகும். இது, மூன்று கட்டச் சோதனை (ஜிலீக்ஷீமீமீ stமீஜீ ஜிமீst) என்று குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது. இதன்படி, விதிவிலக்குகள், விசேஷ பிரச்சனைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும். நூலின் வழக்கமான பயன்பாட்டுடன் முரண்படக்கூடாது. நூலாசிரியரின் சட்டப்பூர்வ உரிமைகளுக்குத் தீங்கு இழைக்கக்கூடாது.
அமெரிக்காவில் அந்நாட்டின் அரசாங்கம் நிதியளித்த ஆராய்ச்சியிலிருந்து உருவாகும் ஆய்வுக்கட்டுரைகளுக்குக் காப்புரிமை கிடையாது. எனினும், இந்தியாவில் அரசாங்க நூல்கள் அனைத்திற்கும் காப்புரிமைப் உண்டு.
மூன்றாவது உலக நாடுகளின் தொழில் நிறுவனங்கள் காப்புரிமைகளை விரிவுபடுத்து கின்றன. காப்புரிமைப் பிரச்சனைகள் அச்சு உலகத்திற்கு அப்பால் மின்னணுவாக்க (ஞிவீரீவீtணீறீ) உலகத்திற்குள் சென்றிருக்கிறது _ வீடியோ திருட்டு என்பது இன்று நடைமுறையில் தினசரி செய்திப்பத்திரிகைகளால் பேசப்படுகின்ற பிரச்சனையாக உள்ளது. இத்தகைய திருட்டு, இந்தியாவில், 6 மாதங்கள் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரையான சிறைத்தண்டனை அல்லது ரூ. 50 ஆயிரம் முதல் ரூ. 2 லட்சம் வரையான அபராதம் விதிக்கப்படும் தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும். இத்திருட்டுக்கு எதிரான நடவடிக்கை, இது குறித்துப் போலீசிற்குப் புகார் செய்வதைத் தொடர்ந்து எடுக்கப்படுகிறது. இத்திருட்டு நிகழ்வு அல்லது இது குறித்த எந்தவொரு அறிக்கை மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் பொறுப்பை போலீசிற்கு சட்டம் அளிக்கிறது. ஒரு துணை ஆய்வாளர் உள்ளிட்ட எந்தவொரு போலீஸ் அதிகாரியும் மீறல் நடந்திருப்பதாகக் கருதினால், அவர் முன்னெச்சரிக்கை எதுவும் அளிக்காமலே அனைத்துத் திருட்டு வீடியோக்களையும் கைப்பற்றுவதற்கு அவருக்குச் சட்டம் அதிகாரமளிக்கிறது. இத்தகைய திருட்டுக்கு எதிரான பிரசாரத்தை இந்தியப் புத்தக வெளியீட்டாளர்கள் மற்றும் புத்தக விற்பனை யாளர்கள் சம்மேளனம் தொடங்கியுள்ளது இதன் பொருட்டு, கருத்தரங்குகள், விழிப்புணர்வு விவாதங்கள் ஆகியவற்றை நடத்தி வருகிறது. அமெரிக்க வர்த்தகப் பிரதிநிதிகளுக்கு அளித்த தனது வருடாந்திர அறிக்கையில் சர்வதேச அறிவு சார்ந்த சொத்துரிமை ஒப்பந்தம் ஒரு மதிப்பீட்டை வெளியிட்டுள்ளது. அதில்
சட்ட விரோதமாக வெளிநாடுகளில் புத்தகங்களை நகல் எடுத்து வெளியிட்டதால் புத்தகத் தொழிலுக்கு 2005 ஆம் ஆண்டில் 60 கோடியே 60 லட்சம் டாலர் இழப்பு ஏற்படுத்தியுள்ளது என்று கூறியுள்ளது. (ஷ்ஷ்ஷ்.வீவீஜீணீ.நீஷீனீ) இந்தியாவில் புத்தகக் கொள்ளையினால் ஏற்பட்ட இழப்பின் சந்தை மதிப்பு 2008_ல் 38 லட்சம் டாலர் (சுமார் ரூ .19 கோடி) என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கீழ்க்கண்ட விவரங்கள், 1999_ல் அமைக்கப்பட்ட வையானாலும் இப்போதும் படிப்பதற்கு சுவாரசியமான வையாகும். (லீttஜீ: //நீஷீஜீஹ்க்ஷீவீரீலீt.ரீஷீஸ்.வீஸீ/ஞிஷீநீuனீமீஸீts/ஷிஜிஹிஞிசீளிழிசிளிறிசீ ஸிமிநிபிஜிறிமிஸிகிசிசீ மிழி மிழிஞிமிகி .ஜீபீயீ)
இந்தியாவில் காப்புரிமைச் சட்டம் 1957_ன் படி, காப்புரிமை அமுலாக்க ஆலோசனைக்குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டது. மாநிலங்களில் காப்புரிமைச் சட்டம் அமுலாக்கம் ஆவதில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றத்தைக் கால அடிப்படையில் பரிசீலனை செய்வதற்காக இக்குழு அமைக்கப்பட்டது. காப்புரிமைச் சட்டத்திற்கான 1994 -_ஆம் வருடத்திய திருத்தத்தின்படி, காப்புரிமை அமைப்புகள், நூல்களின் பல்வேறு பிரிவுகளுக்கு ஏற்ப அமைக்கப்பட்டன.
4.2 தகவல் துறையினரின் பங்கும் காப்புரிமையும்
இது, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள 5 நடவடிக்கைகளின் பின்னணியில் விவாதிக்கப் படுகிறது.
ஸீ   
படிகளுக்கான (சிஷீஜீவீமீs) கட்டுப்பாட்டு விதி
ஸீ    
வரவு_செலவுத் திட்டத்தில் இடம் பெறும் காரணிகள்
ஸீ     இணையதளங்கள் உருவாக்கம்
ஸீ     மின்னணுவாக்க (ஞிவீரீவீtணீறீவீsணீtவீஷீஸீ) செயல்பாடுகள்
ஸீ     காப்புரிமை மாற்றம்
புகைப்படப் படிகள் அளிப்பது குறித்து இப்போதும் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட பாரம்பரிய நடவடிக்கை கூட நடப்பு நிகழ்ச்சிப் போக்குகளின் பின்னணியில் பரிசீலிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது. கேள்வி இதுதான்: ஒரு நூலகம், தொழில்களிலிருந்து உறுப்பினர்களைக் கொண்டிருந்து அவர்களுக்குப் புகைப்படப் படிகளை அவர்களுடைய ஆய்வு மற்றும் வளர்ச்சிக்காக வழங்குமானால், அவை கல்வி நோக்கங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படாத பட்சத்தில் காப்புரிமை மீறல் இருக்கிறதா-? ஒரு வர்த்தக நிறுவனம், முனைவர் பட்டத்திற்கான மாணவருக்குத் தேவையான உதவி அளிக்கும் பட்சத்தில் வர்த்தக ரீதியாக அதற்கு அனுப்பப்பட்ட அந்தப் புகைப்படங்களை அந்தப் மாணவருக்கு அளிக்குமா? எந்த நோக்கத்திற்காகப் புகைப்படப் படி எடுக்கப்பட்டதோ அதுதான், அது வர்த்தகரீதியானதா இல்லையா என்பதை தீர்மானிக்கிறது. இது முதலில் தெளிவுபடுத்தப்பட வேண்டியுள்ளது. ஆனால் காப்புரிமைச்சட்டம் இது குறித்துத் தெளிவாகக் கூறவில்லை. லிமிறி யானது ஒன்றிணைந்து லிகிசிகி செய்ததைப் போல் வழிகாட்டும் கொள்கைகளை உருவாக்க வேண்டியுள்ளது: நூலகப்பணி மற்றும் வரலாற்று ஆவணக் காப்பகங்கள்
(கிக்ஷீநீலீவீஸ்மீs) தகவலியல் பணிகள் ஆகியவற்றைப் பிரதிநிதித்துவப் படுத்தும் பிரதான பணியாளர் அமைப்புகளை நூலகங்கள் மற்றும் வரலாற்று ஆவணக் காப்பகங்களின் காப்புரிமை ஒப்பந்தம், யுகே (லிவீதீக்ஷீணீக்ஷீவீமீs ணீஸீபீ ணீக்ஷீநீலீவீமீஸ்மீs நீஷீஜீஹ்க்ஷீவீரீலீt கிறீறீவீணீஸீநீமீ, ஹிரி) ஒன்றுபடுத்துகிறது. (ஷ்ஷ்ஷ்.நீவீறீவீஜீ.ஷீக்ஷீரீ.uளீ/றீணீநீணீ) ஒரு நியாயமான காப்புரிமை நிர்வாகத்திற்கு ஆதரவு அளிக்கும் பொருட்டு அது, இவ்வாறு செய்துள்ளது. (ஷ்ஷ்ஷ்.நீவீறீவீஜீ.ஷீக்ஷீரீ.uளீ/றீணீநீணீ) மேலும் மிதிலிகி _வின் காப்புரிமை மற்றும் ஏனைய சட்டரீதியான விவகாரங்கள் (நீஷீஜீஹ்க்ஷீவீரீலீt ணீஸீபீ ஷீtலீமீக்ஷீ றீமீரீணீறீ னீணீttமீக்ஷீs) குறித்த கமிட்டியானது அறிவுசார்ந்த சொத்து விஷயங்களில் சர்வதேச நூலகச் சமூகத்தைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது.
நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்புகள்
(சிஷீஸீsஷீக்ஷீவீtவீணீ) தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பெறும் உரிமையைப் பெருமளவில் விஸ்தீரப்படுத்தின: எனவே ஒட்டுமொத்தப் பத்திரிகைக்குப் பதிலாகத் தனிப்பட்டவர்களின் கட்டுரைகளை மொத்தமாக வாங்குவது விரிவடையவும் செய்தது. நாம் கணினியில் பதிவிறக்கம்
(பீஷீஷ்ஸீறீஷீணீபீ) செய்யப்பட்ட கட்டுரைகளுக்கானக் காப்புரிமை கட்டணங்களைக் கொடுப்பதற்காக, ஒரு வரவு_செலவுத் திட்டத்தைத் தயாரிக்க வேண்டியிருக்கும். இதற்கு ஆயிரக்கணக்கான டாலர் வேண்டியிருக்கும். ஏனெனில், ஒரு ஜோடிக் கட்டுரைகள் பரிசீலிக்கப்பட்டால் அவற்றிற்கான கட்டணம் 22 டாலர் முதல் 60 டாலர் வரைக்குமிடையே இருக்கலாம். இந்தியாவானது, அமெரிக்காவின் காப்புரிமை அனுமதி வழங்கும் மையத்தின் (சிஷீஜீஹ்க்ஷீவீரீலீt நீறீமீணீக்ஷீணீஸீநீமீ நீமீஸீtக்ஷீமீ- சிசிசி) வழிமுறையில்  காப்புரிமைக்கான பிரதான தெளிவாக்க மையத்தை உருவாக்குவது குறித்து சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பதாகக் தெரிகிறது. இது, இந்திய அரசாங்கத்தின் மேல்நிலை மற்றும் உயர் கல்வித்துறை, காப்புரிமை கொள்கை குறித்து தயாரித்த பரிந்துரைகளில் ஒன்றாக இருந்தது. (லீttஜீ: //ஷ்ஷ்ஷ்.மீபீuநீணீtவீஷீஸீ/ஸீவீநீ.வீஸீ/நீக்ஷீ-ஜீவீக்ஷீணீநீஹ்-stuபீஹ்/நீஜீக்ஷீ10.ணீsஜீ) காப்புரிமை அனுமதி வழங்கும் மையம்  (சிசிசி) லாப நோக்கமில்லாத அமெரிக்க நிறுவனம்; அது காப்புரிமை பெற்ற நூல்களைப் பயன்படுத்தும் பெரும்கம்பெனிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்குக் கூட்டுப் காப்புரிமை அனுமதி அளிக்கும் பணிகளை அளிக்கிறது. இந்த (சிசிசி) பதிப்புரிமை வைத்திருப்பவர்களையும், வெளியீட்டாளர்களையும் நூற்றுக் கணக்கான நூலாசிரியர்களையும் மற்றும் ஏனைய படைப்பாளிகளையும் பிரதிநிதித்துவப் படுத்த முடிகிறது. (ஷ்ஷ்ஷ்.நீஷீஜீஹ்க்ஷீவீரீலீt.நீஷீனீ)
நூலகர்கள், தங்களுடைய தகவல் தொடர்புப் பணிகளின் ஒரு பகுதியாகத் தங்களுடைய பயன்பாட்டாளர்களுக்கான தலைவாசல்களை உருவாக்குகிறார்கள். இத்தகையதொரு நடவடிக்கை காப்புரிமையை மீறுகிறதா என்பது குறித்துப் பெரும் விவாதம் இருந்திருக்கிறது. ஆழமான இணைப்பும் அடிப்படையான சட்டங்களைப் பயன்படுத்துவதும் பெருமளவு பிரச்சனைகளுக்குக் காரணமாகின்றன. ஏராளமான இணையதளங்கள், தங்களுடைய தளங்களுக்கு உள்ள இணைப்பு சம்பந்தமாகத் தெளிவான வழிகாட்டும் கொள்கைகளை அளித்துள்ளன. இவையெல்லாம், தகவல் தொடர்புப் பணியாளர்களால் ஆராயப்பட வேண்டியுள்ளது. இதனை, தகவல் தொடர் புப்பணியாளர்கள் ஆராய்வார்களேயானால் இது, அவர்களுடைய கவனத்திலும் இருக்கும். மேலும், நூலக இணையதளத்திற்கு மற்றவர்களால் இணைப்புப் பெறுவது சம்பந்த மாக வழிகாட்டும் கொள்கைகள் உருவாக்கப் பட வேண்டியதிருக்கும்.
நூலகங்களில் உள்ள மின்னணுவாக்கம் திட்டங்களை அடைவதானால், தகவல் தொடர்புப் பணியாளர்கள், இதற்கான நடவடிக்கைகளில் இறங்குவதற்கு முன்பு நூலாசிரியர்களிடமிருந்து முன் அனுமதி பெறுவது அத்தியாவசியமானதாகும். மின்னணுவாக்கம் செய்யப்படவிருக்கும் நூல், காப்புரிமைக்கு வெளியே உள்ளது அல்லது அதற்காக அனுமதி பெற வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கிறது என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு கவனம் எடுத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும். அடிக்கடி அனுமதி பெறுவது என்பது பெரும் பகுதி நேரத்தை வீணடிப்பதாக ஆகிறது. பெருமளவு உழைப்பைச் செலவழிப்பதாக உள்ளது. ஒரு நூலின் ஆசிரியரின் மரணத்தேதி உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டியிருப்பதால், அந்நூல் காப்புரிமைக்கு வெளியே இருக்கிறதா என்பதை அடையாளம் காண்பது எளிதானதல்ல. செய்திப் பத்திரிகை களில் உள்ள புகைப்படங்கள் ஒரு விசேஷமான பிரச்சனையை முன் நிறுத்துகின்றன. ஏனென்றால், ஒரேயொரு முறைக்கு மட்டும் அந்நூலை மறுஆக்கம் செய்வதற்கான அனுமதி பெறப்பட்டிருக்கும். ஆகவே, மின்னணுவாக்கத் திற்கு சம்பந்தப்பட்ட செய்திப் பத்திரிகையிடமும் அதேபோல புகைப்படக்கலைஞரிடமிருந்தும் அனுமதி பெற வேண்டும். மேலும், உறுதியற்ற ஆவணங்கள் குறித்து ஆராய்ச்சி செய்யும் நோக்கங்களுக்காக நூலகம் இந்தப் புகைப் படங்களைப் படிகள் எடுக்கவும் அதனை நூலகத்திலும் வளாக கணினித் தொகுதியிலும் கிடைக்கச் செய்யவும் முடியுமா என்பது போன்ற கேள்விகளுக்குத் தீர்வு காணப்பட வேண்டியதிருக்கும்.
உரிமையாளரற்ற நூல்கள் (ளிக்ஷீஜீலீணீஸீ ஷ்ஷீக்ஷீளீs) மற்றொரு பிரச்சனையை முன்னிறுத்து கின்றன. பல சமயங்களில் நூல்கள் காப்புரிமை இல்லாமலிருப்பதில்லை ஆனால் அவற்றின் ஆசிரியர்களையோ வெளியீட்டாளர்_களையோ கண்டு பிடிப்பது சாத்தியமற்றதாக இருக்கிறது. இத்தகைய விஷயங்களில் அவர்களைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு எடுக்கப்படும் நடவடிக்கை களை ஆவணப்படுத்துவதற்கு நூலகம் மிகுந்த கவனம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில், காப்புரிமைச் சட்டம் இந்தப் பிரச்சனையை விவாதிப்பதில்லை.
அறிவுப்பூர்வமான வெளியீடுகளையே பொதுநியதிகளாகக் கொண்டுள்ள நிறுவனங் களில், தகவல் தொடர்புப் பணியாளர்கள், காப்புரிமை மாற்ற படிவங்களுக்கான (சிஷீஜீஹ்க்ஷீவீரீலீt ஜிக்ஷீணீஸீsயீமீக்ஷீ திஷீக்ஷீனீs) நூலாசிரியரின் பிற்சேர்க்கை குறித்து அறிவியலாளர்களை அறிந்து கொள்ளச் செய்யலாம். காப்புரிமை மாற்றப் படிவங்கள் (சிஷீஜீஹ்க்ஷீவீரீலீt tக்ஷீணீஸீsயீமீக்ஷீ யீஷீக்ஷீனீs) என்பது ஷிநீலீஷீறீணீக்ஷீறீஹ் றிuதீறீவீsலீவீஸீரீ ணீஸீபீ கிநீணீபீமீனீவீநீ ஸிமீsஷீuக்ஷீநீமீs ணிபீவீtவீஷீஸீ (ஷிறிகிசிணி) என்பதால் வழங்கப்பட்டது போல் நூலாசிரியரின் உரிமைகளை அவரே வைத்துக் கொள்ளல் (கிutலீஷீக்ஷீ’s ஸிமீtமீஸீtவீஷீஸீ ஷீயீ ஸிவீரீலீts) பற்றிய பிரச்சனையைக் கையாள்பவையாகும். மேலும், சாத்தியமான இடங்களில் எல்லாம் காப்புரிமை குறித்துப் பல்வேறு வெளியீட்டாளர் கொண்டுள்ள கொள்கைகளை விவரிக்கின்ற ஷிபிணிஸிறிகி / ஸிளிவிணிளி (ஷ்ஷ்ஷ்.sலீமீக்ஷீஜீணீ.ணீமீ.uளீ/க்ஷீஷீனீமீஷீ) போன்ற நிரல் குறித்து அறிவியலாளர்களை அறிந்து கொள்ளச் செய்ய வேண்டியதிருக்கும்.
இவ்வாறு, நூலகர்கள் ஒரு ஊசலாட்டத் திற்குள் சிக்க வைக்கப்படுகிறார்கள். ஒரு சிறப்புத் தொழில் குறித்த அடிப்படையான தத்துவரீதியான முக்கியத்துவம் என்பது தகவல்களைப் பெறுவதும் அவற்றைப் பரப்புவதுமாகும். தகவல்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கும் சுதந்திரமே நம்முடைய நூல்களுக்கு அடிப்படை யாகும். எனினும் காப்புரிமைச் சட்டங்கள் இதற்கு எதிராகச் செயல்படுகின்றன. எனவே நூலகர்கள் முதலில் காப்புரிமை சம்பந்தமான சட்டங்களில் புலமை பெற்றவர்களாக வேண்டும். ஏனெனில் அவர்கள், சிக்கலுக்குள் சிக்கிவிடாமல் தங்களது தொழில் கடமைகளை ஆற்ற வேண்டியுள்ளது.
அறிவு சார்ந்த சொத்துரிமையின் தயக்கமும் நூலகர்களின் விழிப்புணர்வும் இந்த ஆய்வுக் கட்டுரையில் விவாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அறிவியல் சார்ந்த பிரச்சனைகளானது நூலகம், தகவலியல் பாடத்திட்டம் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக ஆகும்.

NOTES AND REFERENCES
1.     Amba S.Documentary sourcesof information
on Indian Patents. World Patent Information
    23, 1;2001; 25-27
2.     Butler, Rebecca/ Copyright law and the Internet. Library Trends 52, 2; 2003, Fall; 307-317
3.     Chakrabarti, S, Amba, S and Ramasami, T.Study of a landscape of global leather patents and
analysis of technology linkages to trade. World Patent Information 28, 3; 2006; 226-234
4.     James, TC. Digital technology and libraries,
A copyright law approach/ Annals of Library
Science And Information Studies. 52, 1; 2005; 1-7
5.     James, TC. Copyright laws of India and the academic community. Journal of Intellectual Property Rights 9, 2004, 226-241
6.    James. TC. Indian Copyright Law and Digital Technologies. Journal of Intellectual Property Rights 7, 2002,  423-435
7. Poynder R.Patent information on the internet.
Online and CD ROM Review, 22, 1; 1998, 9-17
8.    Sangeetha, MA; Chakrabarthi,S and Amba, S. Indian Leather patents: an analysis. World Patent Information 21, 2;1999; 69-73
9.     Shkolnikov, Tanya. To link or not to link: how to avoid copyright traps on the Internet. J.Acad.
Librarianship 28, 3; 2002, May;133-140
10.    Trippe, Anthony J.Patinformatics. World Patent Information. 25, 2003; 211-221
11.    See The New Sunday Express of 25th February 2007 [for information on Geographical Indications]12.    See Scientornatrics. [A Springer journal for
articles on patent citations, patent analysis etc.]
13.    See The Hindu Dated Dec. 7th 2006 [for information on registration of plant varieties]Related Web sites
●     www.wipo.int [For information on WIPO and all international treaties on IP]
●     http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_
e/tripfq_e.htm.
●     http://www.patentoffice.nic.in/ipr/patent/journal_archieve
● www.ipindianic.in                     

* கட்டுரையாளர் சென்னையில் அடையாறில் உள்ள மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி மையத்தின் (சிமீஸீtக்ஷீணீறீ லிமீணீtலீமீக்ஷீ ஸிமீsமீணீக்ஷீநீலீ மிஸீstவீtutமீ) உதவி இயக்குநராக பணியாற்றி பதவி ஓய்வு பெற்றவர். இவர் புத்தாக்க உரிமை மற்றும் காப்புரிமை குறித்து ஆழ்ந்த ஆய்வுடன் பல கட்டுரைகளை எழுதியவர். தற்போது சென்னையில் வசித்து வருகிறார்.

Share.

About Author

Leave A Reply